Νομολογια

Aκολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ
-ΜΠρΚοζ 2014/2020: Η πρώτη δικαστική απόφαση που αναφέρει τον Κορωνοϊό: Η μητέρα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί επικοινωνία της κόρης της με τον παππού και τη γιαγιά με φυσική παρουσία λόγω της πανδημίας
-AΠ 730/2019: Διαζύγιο: Η απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάμου δεν αποτελεί δεδικασμένο ως προς τα γεγονότα και την υπαιτιότητα του κλονισμού
-ΑΠ 276/2019: Θανατηφόρο τροχαίο- Εποπτεία ανηλίκου: Το συντρέχον πταίσμα του εποπτεύοντος γονέα στην πρόκληση της ζημίας του εποπτευομένου ανήλικου τέκνου, δεν μπορεί να αντιταχθεί από τον εναγόμενο τρίτο, κατά της αγωγής αποζημίωσης του εποπτευομένου
-ΜΕφΔΣτΕλ 129/2019: Παράσυρση πεζού από μπετονιέρα- Μόνιμη αναπηρία- Ακρωτηριασμός ποδιού- Εύλογη αποζημίωση και Ηθική Βλάβη
-AΠ 638/2019: Ολοκληρωτική καταστροφή οχήματος- Οικονομικά ασύμφορη αποκατάσταση - Σε περίπτωση επισκευής ο ιδιοκτήτης παραβαίνει το καθήκον του για περιορισμό της ζημίας του
-ΑΠ 99/2019: Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο - Μη νόμιμο το αίτημα ακύρωσης του συμβολαίου - η ανυπαρξία κυριότητας του μεταβιβάζοντος δεν καθιστά τη μεταβίβαση άκυρη
-ΜΠρΓυθ 22/2019: Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον πατέρα - Διάταξη απόδοσης των ανήλικων τέκνων από τη μητέρα στον πατέρα
-ΕιρΚαλαμ 166/2019: Υπερχρεωμένα: Μηδενικές μηνιαίες καταβολές σε διάστημα 5ετίας
-ΑΠ 22/2019: Αποκλήρωση γιου από πατέρα- Δεν αποδείχθηκε κακούργημα ή πλημμέλημα από τον κατιόντα - Κρίνεται άκυρη η αποκλήρωση
-AΠ 668/2018: Κατάληψη δημοσίου κτήματος: Απαγόρευση άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης
-ΑΠ 1233/2017: Τεχνητή Γονιμοποίηση: Σιωπηρή συγκατάθεση του συζύγου ως λόγος αποκλεισμού της προσβολής της πατρότητας, παρά την έλλειψη έγγραφης συναίνεσης
-ΑΠ 855/2018: Ιδιόγραφη Διαθήκη: Υποστήριξη του χεριού του διαθέτη από τρίτο κατά τη διατύπωση της τελευταίας βούλησης- Διάκριση από την κατεύθυνση του χεριού από τον τρίτο
-ΑΠ 229/2017: Σύνταξη δημόσιας διαθήκης από μουσουλμάνο, Έλληνα υπήκοο: Θεωρείται ανίσχυρη - Εφαρμοστέο το Μουσουλμανικό Δίκαιο
-ΑΠ 10/2018 (ΟΛ) :Τριετής προθεσμία άσκησης ενδίκου μέσου για αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν πριν την 1-1-2016 χωρίς να επιδοθούν
ΑΠ 736/2017:Έκθεση επίδοσης και επισημείωση δικαστικού επιμελητή: Διαφορά ως προς τον χρόνο επίδοσης. Ποια χρονολογία υπερισχύει
-ΜΠρΑθ 1480/17: Επιτρέπεται δεύτερη κατάσχεση στο ίδιο ακίνητο από άλλο δανειστή του οφειλέτη. Ο Υποθηκοφύλακας δεν έχει δικαίωμα να ελέγχει το κύρος των πράξεων προς εγγραφή
-MΠρΚαλαβ 65/2016: Μη προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής: Αντισυνταγματική η διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων που προβλέπει απαράδεκτο
-ΑΠ 183/2017: Επιτρεπτή η μεταβίβαση αυθαίρετων κτισμάτων: Θεωρούνται ανύπαρκτα χωρίς τη σύνταξη έκθεσης αυτοψίας του αρ.1 ΠΔ 5/83
-AΠ 7/2017: Ελλιπής χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκη: Αναφέρονταν ο μήνας και το έτος αλλά όχι η ημέρα
-MEφΠατ 394/2017 : Αποζημίωση εργαζομένου μετά από παραίτησή του χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του εργοδότη (Α' δημοσίευση)
-AΠ 321/2017:Αμοιβή Δικηγόρου: Διάκριση με τη δικαστική δαπάνη
-ΜΠρΑθ 795/2017: Τροχαίο ατύχημα με συνέπεια αναπηρία του ενάγοντος σε ποσοστό 85%: Αποζημίωση κατ' αρ.931 και 932 ΑΚ (α' δημοσίευση)
-ΑΠ 448/2016: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Αγωγή αποζημίωσης του κατασχόντος λόγω παράλειψης δήλωσης του τρίτου
-ΑΠ 148/2017: Η νέα ρύθμιση της παραγραφής του αρ.261 ΑΚ: Επίκληση ως λόγου έφεσης της "εσφαλμένης" υπό το νέο καθεστώς αποδοχής της ένστασης παραγραφής από διάδικο του οποίου η αξίωση κρίθηκε πρωτοδίκως παραγεγραμμένη
-AΠ 407/2017: Άκυρες οι διαδικαστικές πράξεις δικηγόρου παρ' εφέταις ενώπιον του Αρείου Πάγου
-ΑΠ 308/2017: Καταγγελία σύμβασης Δικηγόρου. Πταίσμα και ελαφρά αμέλεια εργοδότη για άκυρη καταγγελία - Μαχητό τεκμήριο
-ΕιρΑθ 312/2017: Τραυματισμός πελάτη καταστήματος λόγω πτώσης σε ολισθηρό δάπεδο. Αποζημιωτική ευθύνη του ιδιοκτήτη
-MΠρΘηβ 1/2017: Μισθώσεις: Η μονομερής εγκατάλειψη του μισθίου χωρίς καταγγελία και παράδοση των κλειδιών δεν επιφέρει λύση της μίσθωσης. Υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων έστω κι αν δεν γίνεται χρήση του μισθίου
-MΠρΠειρ 72/2016: Ανάκληση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από τρίτο. Έννομο συμφέρον
-ΜΠρΠατρ 303/2017: Απαγόρευση λειτουργίας κεραίας εταιρίας κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένη περιοχή. Τριτενέργεια του δικαιώματος στο περιβάλλον
-EιρΚαλαμ 5/2016: Μη νόμιμη η περικοπή αποδοχών λόγω μη τήρησης ωραρίου από δικηγόρο σε Δήμο
-ΑΠ 55/2016: Οι οδηγοί των δικύκλων που κινούνται ανάμεσα στις λωρίδες ευθύνονται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος
-ΕιρΑθ 664/2017: Άκυρο το ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρία που αντιποιείται το δικηγορικό επάγγελμα. Απόρριψη αγωγής καταβολής αμοιβής
-EφΑθ 632/2016: Αποζημίωση σε νύφη που τραυματίστηκε στη γαμήλια δεξίωση πατώντας σε λουλούδια. Υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη του κέντρου
-ΑΠ 218/2016: Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου
-MEφΚαλαμ 26/2016: Άκυρη η καταγγελία σύμβασης έμμισθης εντολής ΝΠΔΔ με δικηγόρο λόγω μη τήρησης ωραρίου. Επιδίκαση ηθικής βλάβης
-ΑΠ 4/2016(ΟΛ): Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο διεκδικητικής και αρνητικής αγωγής
-AΠ 512/2016: Αδικοπραξία υποθηκοφύλακα: Εισέπραξε αναλογικά δικαιώματα 60.000 ευρώ για εγγραφή προσημείωσης αντί ποσού 100 ευρώ που ορίζει ο νόμος για πάγια δικαιώματα
-AΠ 222/2016: Περιύβριση νεκρού-Βεβήλωση τάφου: Οι συγγενείς του νεκρού είναι άμεσα ζημιωθέντες και δικαιούνται αποζημίωση για ηθική βλάβη
-EφΑθ 2232/2016: Άκυρη η σύσταση οριζόντιας με την οποία καθορίζονται θέσεις στάθμευσης της πυλωτής ως αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες
-Μον.Πρωτ.Αθ.4209/2016: Νέα νομολογία: Απόρριψη δικογράφου ως απαράδεκτου λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ
-Moν.Πρωτ.Μεσολ.8/2016: Υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο στις δίκες Ασφαλιστικών Μέτρων. Δεν συντρέχει επικείμενος κίνδυνος σε συζήτηση αίτησης που έχει προσδιοριστεί καιρό πριν και έχει επιδοθεί στον αντίδικο
- ΠολΠρωτΑθ 3429/2015: Μυστική διαθήκη γραμμένη σε υπολογιστή. Απαιτείται υπογραφή του διαθέτη σε κάθε ημίφυλλο. Αρκεί και η μονογραφή
- ΜΠρΠατρων 552/2016: Αμοιβή δικηγόρου - Συντηρητική κατάσχεση περιουσίας του εντολέα προς εξασφάλιση της απαίτησης
-ΠολΠρωτΘεσ 516/2016: Δικαίωμα χρήσης επωνύμου πρώην συζύγου - Αναγνωριστική αγωγή
- Ειρ Αθ 1993/2016: Επίδοση σε διάδικο που διαμένει στο εξωτερικό. Μόνη η υπογραφή αγωγής από δικηγόρο δεν τον καθιστά αντίκλητο για αντίθετη αγωγή κατά του ενάγοντος
- ΑΠ 638/2015: Ένορκη βεβαίωση: Η έλλειψη αποδεικτικού επίδοσης κλήσης προς τον αντίδικο καθιστά ανύπαρκτο το αποδεικτικό μέσο
- ΑΠ 898/2014: Αναγνώριση πατρότητας τέκνου: Ερμηνεία του άρθρου 1481 ΑΚ
-AΠ 79/2016: Έμμισθοι δικηγόροι - Αντικείμενο δικηγορικών υπηρεσιών
- ΑΠ 107/2016: Υπαιτιότητα σε αυτοκινητικό ατύχημα - Αναίρεση απόφασης λόγω μη λήψης υπόψη από το Εφετείο απόφασης ποινικού δικαστηρίου που έκρινε την υπαιτιότητα
- AΠ 1080/2015: Ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο η κατάθεση μάρτυρα του ίδιου του διαδίκου ή του νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου ή μέλους της διοικήσεώς του
- ΑΠ 481/2015: Πότε αποκτά νομική υπόσταση η δικαστική απόφαση. Τί ισχύει όταν διαφέρει το δημοσιευμένο σχέδιο από το καθαρογραμμένο πρωτότυπο
- ΑΠ 236/2015: Οι ελλείψεις της υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος την υπαγωγή στο νόμο των υπερχρεωμένων δεν δημιουργεί απαράδεκτο της αίτησης

(Δείτε και άλλες αποφάσεις στη στήλη ΑΡΧΕΙΟ)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

-AΠ 591/2019: Απόφαση τακτικών δικαστών και ενόρκων για τη νομιμοποίηση παράστασης της πολιτικής αγωγής και το ύψος χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης- Υπέρβαση εξουσίας
-ΑΠ 522/2019: Καταδίκη χωρίς εισαγγελική πρόταση- Πρότεινε "να κηρυχθούν οι κατηγορούμενοι" χωρίς να αναφέρει ένοχοι ή αθώοι- Απόλυτη ακυρότητα- Αναίρεση απόφασης
-ΑΠ 146/2019: Αποχώρηση του κατηγορούμενου από το ακροατήριο της πρωτοβάθμιας δίκης- Δεν είναι αναγκαία η επίδοση της απόφασης για την έναρξη της προθεσμίας άσκησης έφεσης
-ΤρΕφΠατρων 754/2018: Ληστεία κατά συναυτουργία- Επικίνδυνη σωματική βλάβη: Ανατροπή πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης- Αθώοι οι κατηγορούμενοι λόγω αμφιβολίας
-ΑΠ 991/2018: Επαγγελματικό απόρρητο δικηγόρων- Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας- Κάμψη του κανόνα της μη χρήσης παράνομων αποδεικτικών μέσων
-AΠ 445/2018: Kαταδίκη σε ποινή κάθειρξης 7 ετών χωρίς προηγούμενη εισαγγελική πρόταση επί της ενοχής και χωρίς να αγορεύσει ο συνήγορος υπεράσπισης
-ΑΠ 873/2016: Εσφαλμένη αναγραφή του αριθμού της επιδιδόμενης απόφασης στο αποδεικτικό επιδόσεως: Eξομοιώνεται με έλλειψη επιδόσεως του εγγράφου αυτού και δεν κινεί την προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου
-ΑΠ 224/2018: Η Πλημμελειοδίκης έδωσε τον τελευταίο λόγο στο συνήγορο του πολιτικώς ενάγοντα και όχι στον κατηγορούμενο- Απόλυτη ακυρότητα
-AΠ 620/2017: Αφαίρεση του χρόνου προσωρινής κράτησης από τη διάρκεια της επιβληθείσας ποινής. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρ.87 ΠΚ
-ΑΠ 229/2017: Ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης και σε φόνευση ζώου συντροφιάς
-AΠ 1095/2016: Παράλειψη ανάγνωσης ποινικού μητρώου - Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης ποινής
-ΑΠ 75/2017: Διορισμός διερμηνέα σε κατηγορούμενο εκτός του οικείου πίνακα. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης
-ΑΠ 1397/2016: Παραγραφή ποινών που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες διάρκειας μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με το Ν.4411/2016- Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης
-ΑΠ 115/2017: Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Ο κίνδυνος παραγραφής της πράξης δεν αποτελεί από μόνος του αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος
-ΣυμβΕφΠατρ 11/2017: Ναρκωτικά: Κατηγορία που στηρίχθηκε σε ανάλυση DNA που βρέθηκε σε τσιγάρο σε χώρο χασισοφυτείας. Δεν αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο ενοχής
-ΑΠ 9/2017: Ποινική ευθύνη για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο: Αναίρεση αθωωτικής απόφασης
-AΠ 192/2017: Καταχώριση δυσφημιστικού κειμένου σε ιστοσελίδα ή blog δεν στοιχειοθετεί αδίκημα τελούμενο δια του τύπου
-ΑΠ 130/2017: Νέα απόφαση του Αρείου Πάγου δέχεται τη μετατροπή της ποινής κάθειρξης 5 ετών σε χρηματική
-ΑΠ 1586/2016: Δεν μετατρέπεται σε χρηματική η ποινή καθείρξεως πέντε ετών
-ΑΠ 454/2016: Μετατροπή συνολικής ποινής κάθειρξης επτά ετών σε χρηματική
AΠ 1764/2016: Μη αναγραφή ΑΦΜ και ΔΟΥ στην έκθεση έφεσης. Δεν προκαλείται απαράδεκτο όταν αυτά προκύπτουν από άλλο έγγραφο της δικογραφίας
-ΑΠ 627/2015 : Προθεσμία άσκησης έφεσης - Tρόπος υπολογισμού προθεσμίας - Εξαιρετέες ημέρες
-AΠ 474/2016: Τα smartphones αποτελούν αρχεία προσωπικών δεδομένων
-Moν.Εφ.Πατ.264/2016: Παράνομη μετοίκηση συζύγου με τα ανήλικα τέκνα σε άλλο κράτος-μέλος.Παραβίαση δικαστικής απόφασης (α' δημοσίευση)
-ΑΠ 133/2016: Απόλυτη ακυρότητα: Ο διευθύνων τη συζήτηση δικαστής δεν έδωσε το λόγο στον κατηγορούμενο και το δικηγόρο του μετά την πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής και επί της ποινής
-Tρ.Εφ.Θεσ. 3269/2015: Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο: Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί επιρροή στην ποινική του ευθύνη εφόσον η κήρυξη της έγινε πριν τη βεβαίωση του χρέους
-Συμβ.Εφετ.Πατρ.188/2016: Αίτημα κήρυξης απόλυτης ακυρότητας προδικασίας σωρευτικά με αίτημα αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους (α' δημοσίευση)
-Τρ.Πλημ.Καλ.127/2016: Αθέμιτη αντιγραφή, χρήση και αποκάλυψη σε τρίτους θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων - Παράβαση καθήκοντος
ΑΠ 549/2015: Κώλυμα Αρεοπαγίτη λόγω συμμετοχής της κόρης του ως παρέδρου στην πρωτοβάθμια δίκη
- ΔιατΕισΕφΠατρών 12/2016: Τροχαίο ατύχημα: Ανθρωποκτονία εξ αμελείας δια παραλείψεως λόγω ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Προσφυγή του άρ. 48 ΚΠΔ (Α' Δημοσίευση)
-Συμβ.Πλημ.Πατρών 429/2015: Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Ως μη γενόμενη η ποινική δίωξη λόγω εξόφλησης του χρέους (α' δημοσίευση)
-ΑΠ 70/2016: Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο - Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου - Αθώωση της αναιρεσίουσας
-ΑΠ 37/2016: Άσκηση ενδίκου μέσου από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και χωρίς ειδικό πληρεξούσιο
- ΑΠ 10/2016: Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. Πότε είναι ειδική και εμπεριστατωμένη
- AΠ 76/2015: Επίδοση ως άγνωστης διαμονής. Το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα και να μην βασιστεί μόνο στο αποδεικτικό επίδοσης

Δείτε και άλλες Ποινικές Αποφάσεις στη στήλη ΑΡΧΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

-ΣτΕ 252/2020: Παράλειψη ιατρού να ενημερώσει τον ασθενή ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμοσθείσας θεραπευτικής μεθόδου σε σχέση με άλλες, ώστε ο τελευταίος να παράσχει την έγκυρη συναίνεσή του- Αστική ευθύνη του Δημοσίου- Ψυχική οδύνη -ΣτΕ 507/2020: Χρόνος έναρξης προθεσμίας άσκησης δεύτερης αγωγής κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
-ΔΠρΑθ 1465/2020: Θάνατος 11χρονου μαθητή από αδέσποτη σφαίρα στο σχολείο: Αστική ευθύνη του Δημοσίου για παραλείψεις της Αστυνομίας
-ΣτΕ 2656/19 Αυτεπάγγελτη έρευνα από τα δικαστήρια της παραγραφής αξιώσεων κατά φορέων κοινωνικής ασφάλισης
-ΔΠρΑθ 6331/2019: Ακύρωση κατάσχεσης σε ακίνητη περιουσία φυσικού προσώπου για ατομικά χρέη και για χρέη με την ιδιότητα εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας -
ΔΠρΑθ 10265/2019: Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης λόγω μη υλοποίησης του σκοπού της ή άλλου σκοπού δημόσιας ωφέλειας. Αγωγή αποζημίωσης του πρώην ιδιοκτήτη
-ΔΕφΑθ 2374/2019: Ακύρωση πράξης αναδάσωσης- Ανεπαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση
-ΔΠρΑθ 3141/2019 Αγωγή ερειδόμενη σε προφορική σύμβαση και επικουρικώς στις διατάξεις του 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. - Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων
-ΔΠρΑθ 6456/2019:Επιβολή προστίμου σε Τράπεζα λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες -
ΣτΕ 71/2019 & 130/2018: Αίτημα αφαίρεσης θρησκευτικών συμβόλων από τη δικαστική αίθουσα: Τί αποφάσισε η Ολομέλεια του ΣτΕ
ΔΕφΑθ 3932/2018; Παράταση χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
-ΣτΕ 2519/2018: Νόμιμος ο περιορισμός στην επανεκλογή προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου για τρίτη συνεχόμενη θητεία
-ΔΠρΑθ 502/2018: Αναστολή εκτέλεσης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ -ΕΦΚΑ λόγω μηδενικών εισοδημάτων αιτούσης
-ΣτΕ 2649/2017: Ακυρώθηκε η ΚΥΑ για τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες
-ΔΠρΑθ 8864/2017: Κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου αναβολής χωρίς εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού των 40 ευρώ
-ΔΕφΑθ 107/2017: Αντισυνταγματική η αυτοδίκαιη κατάργηση θέσεων ιατρών βάσει του Ν.4254/2014
-ΣτΕ 1215/2017: Φορολογική δήλωση συζύγων: Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
-ΔΕφΠατ 499/2015: Άκυρη επίδοση σε αντίκλητο δικηγόρο: Δεν είχε κατοικία ή χώρο εργασίας στην έδρα του δικαστηρίου και δεν προέκυπτε ότι ο συνεργάτης που παρέλαβε το έγγραφο εργαζόταν στον ίδιο χώρο
-ΣτΕ 773/2016: Ποσό Φ.Π.Α. που αναγράφηκε σε εκδοθέν τιμολόγιο και αποδόθηκε στο Δημόσιο, ανεξάρτητα από το εάν είχε εισπραχθεί ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν
-ΕΣ 124/2017: Πότε το Ελεγκτικό Συνέδριο (δημοσιονομική δίκη) μπορεί να αποστεί από αθωωτική απόφαση (ποινική δίκη) για ευθύνη υπολόγου
-ΔΕφΑθ 1102/2017: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
-ΔΕφΑθ 3996/2016: Φόρος εισοδήματος λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3220/2004
-ΣτΕ 751/2016: Δημόσιοι κατήγοροι: Δεν είναι Εισαγγελείς και δεν δικαιούνται τις αποδοχές των δικαστών
-ΔΕφΑθ 3812/2016:Πρόκληση ηθικής βλάβης από παράλειψη οργάνων δικαστικής λειτουργίας
-ΔΕφΑθ 298/2016: Προθεσμία καταβολής παραβόλου όταν γίνεται παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο
-ΔΕφΑθ 3578/2016: Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία
-ΔΠρΑθ 4244/2016: Αγωγή αποζημίωσης - Eπεξεργασία προσωπικών δεδομένων
-ΣτΕ 95/2017: Το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΣτΕ για τις τηλεοπτικές άδειες
-ΔEφΑθ 3820/2016, 3821/2016, 2912/2016: Φορολογικός έλεγχος- Παραγραφή- Συμπληρωματικά στοιχεία
-ΔΕφΑθ 3820/2016: Σημαντική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων
-ΣτΕ 3325/2015: Εκπίπτουν οι δαπάνες καθαριότητας, δαπάνες συντήρησης αυτοκινήτου και δαπάνες για καφέδες κλπ για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρισης
-ΔΕφΑθ 1404/2016: Σύμπραξη μελετητικών γραφείων - Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής
-ΣτΕ 2067-2069/2016: Έννομο συμφέρον για την ακύρωση πράξης καθορισμού αντικειμενικών αξιών: Μεταβολή της νομολογίας
-ΣτΕ 1898/2016, 2067/2016, 2068/2016: Παραδεκτός τρόπος προσκόμισης στοιχείων για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος
-ΔΠρΑθ 2564/2016: Εκτελεστός χαρακτήρας της Ατομικής Ειδοποίησης χρεών της ΔΟΥ - Απόρριψη αναστολής λόγω εκπρόθεσμης άσκησης ανακοπής
-ΔΕφΑθ 1490/2016: Ετήσιο πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης
-ΔΠρΑθ 2135/2016: Πρόστιμο για νοθεία καυσίμων
- ΔΕφΑθ 984/2016: Μη νόμιμη η κατεδάφιση κτισμάτων της Ιεράς Μονής Καρέα στην Πεντέλη Αττικής
-ΔΠρΑθ 4244/2016: Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
-ΣτΕ 1603/2016: Αποζημίωση ιδιοκτητών για περιορισμούς της ιδιοκτησίας τους λόγω προστασίας του περιβάλλοντος
-ΣτΕ 1896/2016: Η επιβολή φόρου στην προσαύξηση περιουσίας από πώληση μετοχών AE μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο προϋποθέτει κερδοφόρα πώληση
-ΔΠρΑθ 156/2016: Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί. Αναστολή πράξης του ΚΕΑΟ
-ΣτΕ 2462/2015: Νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου στη Διοικητική Δίκη.Το άρθρο 28 του ΚΔΔ δεν προσκρούει σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ
-ΔΕφΑθ 29/2016: Αναγνώριση αλλοδαπού ως πολιτικού πρόσφυγα - Χορήγηση ασύλου
- ΣτΕ 1445/2016: Χωριστή κατοικία συζύγων. Έννοια και κριτήρια φορολογικής κατοικίας. Υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης
- ΔΕφΘεσ 2632/2015: Αστική ευθύνη του Δημοσίου: Παράλειψη τοποθέτησης προστατευτικών στηθαίων σε πεζοδρόμιο. Ολική αναπηρία μαθητή
- ΔΕφΑθ 1 - 197/2016: Διαταγή πληρωμής: Αρμοδιότητα / Απόλυση ιατρών
- ΔΠρΑθ 1145/16 - 2075/2016: Αναρμοδιότητα- Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο
-ΔΠρΑθ 379/2016 & ΔΠρΑΘ 1846/2015: Αναστολή εκτέλεσης κατάσχεσης
-ΔΕφΠατ 714/2014: Απαγόρευση άσκησης του ίδιου ένδικου μέσου για δεύτερη φορά ακόμα και όταν είχε απορριφθεί για τυπικό λόγο (Παρατηρήσεις Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου)
- ΔΠρΑθ 3172/2015: Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης - Θάνατος ασθενούς - Ευθύνη Νοσοκομείου
- ΔΠρΑθ 436/2016: Κατάσχεση μισθού εις χείρας τρίτου. Αναστολή εκτέλεσης κατά το μέρος που επιβάλλεται κατάσχεση στα πρώτα 1000 ευρώ του μηνιαίου μισθού
- Νομικά και Δικονομικά θέματα από πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ
-ΔΠρΑθ 285/2016: Οφειλή από αχρεωστήτως καταβληθείσες επικουρικές συντάξεις - Αναστολή εκτέλεσης
-ΣτΕ 888/2016: Παραγραφή δικαιώματος προς βεβαίωση και επιβολή φόρου σε ελεύθερο επαγγελματία - Παράταση χρόνου παραγραφής
- ΣτΕ (ΕΑ) 68/2016: Η Απόφαση του ΣτΕ για την Αποχή των Δικηγόρων
- ΣτΕ 3921/2015: Η ανάθεση αρμοδιοτήτων για επανέκδοση των έργων του Ν.Καζαντζάκη παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου του
-ΔΠρΑθ 18906/2015: Αντισυνταγματική η εξομοίωση ασκούμενων δικηγόρων με δικηγόρους 5ετίας για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
- ΣτΕ 884/2016: Φορολόγηση εμβασμάτων στο εξωτερικό
- ΣτΕ 3999/2015: Νόμιμος ο περιορισμός της μη αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για την άσκηση δικηγορίας
-ΔΠρΑθ 528 & 12807/2015: Aκύρωση κατάσχεσης ακινήτου - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού
-ΔΠρΑθ 70-82/2015: Προσωρινή δικαστική προστασία: Εκχώρηση μισθωμάτων - Αυθαίρετη χρήση αιγιαλού
-ΣτΕ 3548/2015: Η παράλειψη κατάθεσης γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο της διαδικαστικής πράξης. Μεταστροφή της νομολογίας
-ΣτΕ 236/2016: Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του διοικούμενου επί ενδικοφανούς προσφυγής σε δευτεροβάθμιο όργανο

(Δείτε και άλλες αποφάσεις στη στήλη ΑΡΧΕΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠ 368/2019: Παράνομες προμήθειες ύψους 54.900 ευρώ σε τραπεζικό δάνειο με την αιτιολογία "έξοδα φακέλου ή ημερολογιακή χρέωση εξόδων"
-Ειρ.Αθ.5551/2019: Απόρριψη αίτησης υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα- Παραβίαση καθήκοντος ειλικρίνειας- Απόκρυψη πραγματικής οικονομικής κατάστασης που προέκυψε από αναρτήσεις στο Facebook
-Ειρ.Αθ. 6430/2017: Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής: Παράνομη η εισφορά του ν. 128/1975
-Eιρ.Αργοστολίου 58/2018: Απόρριψη αίτησης τράπεζας για έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση του ν.3869/10 λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς των μηνιαίων δόσεων
-Eιρ.Σικυώνος 52/18: Υπερχρεωμένα: Διαγραφή του 65% οφειλής σε τράπεζα-Εξαίρεση κατοικίας από τον πλειστηριασμό
-ΠΠρΑθ 799-800/2017: Νέες αποφάσεις δικαιώνουν δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο (Α' Δημοσίευση)
-MΠρΑθ 7839/2017: Καταχρηστική η έκδοση διαταγής πληρωμής από την τράπεζα κατά δανειολήπτη. Ακύρωση της διαταγής
-ΠΠρΝαυ 453/2017: Ακύρωση Σύμβασης Leasing λόγω καταχρηστικού όρου (Α' δημοσίευση)
-ΠΠρΝαυ 456/2017: Δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο: Άκυρος ο όρος της τρέχουσας ισοτιμίας- Μη εφαρμογή του άρ.291 ΑΚ
-ΠΠρΠειρ 787/2017: Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Αναβολή συζήτησης μέχρι την περάτωση εκκρεμούς δίκης επί συλλογικής αγωγής
-ΠΠρΑθ 663/2017: Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ο σχετικός όρος. Απόρριψη αγωγής
-ΜΠρΦλ 27/2017: Ακύρωση διαταγής πληρωμής: Ελευθέρωση του εγγυητή λόγω μη δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης από την τράπεζα εντός ενός έτους από όταν έγινε απαιτητή η οφειλή
-ΜΠρΑθ 2343/2016: Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αδυναμία δανειολήπτη. Καταχρηστική συμπεριφορά τράπεζας
-ΜΠρΑθ 3428/2016 - ΕιρΑθ 273/2016: δικαστικές αποφάσεις κατά των Εισπρακτικών εταιριών που επιδίκασαν αποζημίωση στους δανειολήπτες
-ΕιρΑθ 771/2016: Αντισυνταγματική η υπαγωγή ασφαλιστικών οργανισμών στο Νόμο των Υπερχρεωμένων
-EιρΑγρ 11/2016: Υπερχρεωμένα: Διαγραφή οφειλής μέχρι 20.000 ευρώ υπό προϋποθέσεις με το άρθρο 5Α του Ν.3869/2010
-ΠολΠρΠειρ 619/2016: Άκυροι και καταχρηστικοί όροι στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

-ΔΕΕ: Εθνική αρχή ανταγωνισμού μπορεί, στο πλαίσιο εξέτασης ύπαρξης τυχόν κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, να διαπιστώσει παραβίαση του ΓΚΠΔ 
-EΔΔΑ: Η λήψη δείγματος DNA με το σάλιο, εφόσον δεν προβλέπεται στο νόμο, παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού στην ιδιωτική ζωή
-ΔΕΕ: Προθεσμία υπαναχώρησης σε καταναλωτικές συμβάσεις: Πρέπει να προσδιορίζονται με σαφή τρόπο οι λεπτομέρειες που αφορούν στον υπολογισμό της
-ΕΔΔΑ: Μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης που διέτασσε την απόδοση υπό κατάληψη οικοπέδου στους ιδιοκτήτες του και την κατεδάφιση παράνομων κτισμάτων
-ΔΕΕ: Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που περιέχονται στον φάκελο αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων
-ΔΕΕ C-263/18: Η πώληση μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω ιστοτόπου αποτελεί παρουσίαση στο κοινό για την οποία απαιτείται άδεια του δημιουργού
-ΔΕΕ Τ-683/18: Σημείο το οποίο παραπέμπει στη μαριχουάνα, δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-ΔΕΕ C-532/18: Ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας για τις βλάβες που προκάλεσε η ανατροπή ποτηριού με καυτό καφέ κατά τη διάρκεια πτήσης
-ΔΕΕ C-708/17: Κάθε ιδιοκτήτης διαμερίσματος σε κτίριο επί του οποίου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία υποχρεούται να συμβάλλει στις δαπάνες για τη θέρμανση των κοινόχρηστων μερών
-ΕΔΔΑ: Αποζημίωση σε 9χρονη που ήταν παρούσα στη βίαιη σύλληψη του πατέρα της από αστυνομικούς
-ΔΕΕ: Κυρώσεις σε αιτούντα άσυλο ο οποίος είναι ένοχος παράβασης κανόνων του κέντρου φιλοξενίας και για επίδειξη βίαιης συμπεριφοράς
-ΕΔΔΑ: Παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο: Η τυπωμένη σήμανση "X" στην πρόταση "δεν ζήτησε δικηγόρο" δεν αποτελεί έγκυρη παραίτηση από το δικαίωμα σε δικηγόρο
-ΕΔΔΑ: Δύο καταδικαστικές αποφάσεις για το ίδιο αδίκημα: Παραβίαση της ΕΣΔΑ
-ΕΔΔΑ: H άρνηση του ολοκαυτώματος δεν προστατεύεται από την ελευθερία του λόγου της ΕΣΔΑ
-ΔΕΕ: Απόφαση του ΔΕΕ κατά των τραπεζών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν τη μετατροπή του δανείου σε εθνικό νόμισμα
-ΔΕΕ: Για την αποθήκευση cookies απαιτείται η παροχή από τους χρήστες του Διαδικτύου συγκατάθεσης με θετική ενέργεια και δεν αρκούν τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια
-ΔΕΕ: Σχόλια στο Facebook: Υποχρέωση διαγραφής όταν έχουν περιεχόμενο πανομοιότυπο ή ανάλογο με σχόλιο που έχει κριθεί παράνομο
-ΔΕΕ: Δεν απαιτείται να ασκεί ένα πρόσωπο μισθωτή δραστηριότητα σε κράτος μέλος προκειμένου να λάβει στο κράτος αυτό οικογενειακές παροχές για τα τέκνα του που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος
ΔΕΕ: Κατά τη διάρκεια της ελάχιστης ετήσιας άδειας, ο εργαζόμενος δικαιούται τις τακτικές αποδοχές του ακόμη και αν έχει διανύσει περιόδους μη παροχής εργασίας λόγω της εφαρμογής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
-ΔΕΕ: Ο χρόνος γονικής άδειας δεν μπορεί να εξομοιωθεί με χρόνο πραγματικής εργασίας
-ΔΕΕ: Νέα απόφαση υπέρ δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
-ΔΕΕ: Ο διαχειριστής σελίδας (fan page) στο Facebook είναι υπεύθυνος από κοινού με το Facebook για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών της σελίδας του
-ΔΕΕ: Καθυστέρηση πτήσης: Αποζημίωση και στις πτήσεις με άμεση ανταπόκριση προς τρίτο κράτος με ενδιάμεση στάση εκτός εδάφους ΕΕ. Η αλλαγή αεροσκάφους δεν επηρεάζει το ενιαίο της πτήσης
-ΔΕΕ:Ο όρος «σύζυγος» σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ελεύθερη διαμονή των πολιτών της ΕΕ, περιλαμβάνει τους συζύγους του ιδίου φύλου
ΕΔΔΑ: Δικαίωμα επικοινωνίας δικηγόρου - πελάτη: Μη νόμιμη η παρακράτηση από αστυνομικό εγγράφου που δίνει ο δικηγόρος στον πελάτη του μέσα στο δικαστήριο
-EΔΔΑ: Ρητορική μίσους και διαδίκτυο: Σχόλια χρηστών ειδησεογραφικής ιστοσελίδας
-ΔΕΕ: Η αρχή «ne bis in idem» μπορεί να περιορισθεί χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των χρηματοπιστωτικών αγορών της
-ΔΕΕ : Καθυστέρηση πτήσης: Αγωγή αποζημίωσης κατά αεροπορικής εταιρίας μπορεί να ασκηθεί στα δικαστήρια του κράτους μέλους του τελικού προορισμού
-ΔΕΕ C-518/15: Ο χρόνος των κατ’ οίκον εφημεριών ετοιμότητας ενός εργαζομένου θεωρείται ως «χρόνος εργασίας»
-ΔΕΕ C318/16: Πρόστιμο 5 εκ ευρώ και χρηματική ποινή στην Ελλάδα από το Ευρ.Δικαστήριο για τα αστικά λύματα
-ΔΕΕ C-636/16: Απόφαση απομάκρυνσης επί μακρόν διαμένοντος. Δεν δικαιολογείται μόνο από την καταδίκη του σε φυλάκιση πάνω από ένα έτος
-ΔΕΕ C-106/16: Μεταφορά καταστατικής έδρας εταιρίας σε άλλο κράτος-μέλος: Δεν μπορεί να επιβληθεί υποχρέωση εκκαθάρισης
-ΔΕΕ C-201/16: Ο αιτών διεθνή προστασία μπορεί να επικαλεσθεί, ενώπιον δικαστηρίου, την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται για την επαναπροώθησή του προς άλλο κράτος μέλος
-ΔΕΕ C-111/16: Μεταλλαγμένα τρόφιμα: Δεν λαμβάνονται μέτρα έκτακτης ανάγκης αν δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον
-ΔΕΕ C‑186/16: Οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τους κινδύνους που ενέχουν τα δάνεια σε ξένο νόμισμα
-ΔΕΕ C-559/16: Η αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης μιας πτήσης με ανταπόκριση πρέπει να υπολογίζεται με βάση την απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ των αεροδρομίων αναχώρησης και άφιξης
-ΕΔΔΑ: Δικαστήριο έκρινε ότι το σεξ δεν είναι σημαντικό για τις 50χρονες γυναίκες. Το ΕΔΔΑ επιδίκασε αποζημίωση για παραβίαση της ΕΣΔΑ
-ΔΕΕ C-357/16: Οι πρακτικές εισπρακτικής εταιρίας εμπίπτουν στην έννοια "προιόν" της Οδηγίας για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
-ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρ.Δικαστήριο για εσφαλμένο υπολογισμό από τα ελληνικά δικαστήρια της αξίας απαλλοτριωθέντων ακινήτων
-ΔΕΕ C-213/15: Δικαίωμα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα: Πρόσβαση σε υπομνήματα κρατών μελών που βρίσκονται στην κατοχή θεσμικών οργάνων
-ΔΕΕ C-126/16: Πτώχευση εταιρίας που κηρύσσεται στο πλαίσιο συμφωνίας pre-pack. Επίκληση δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης
-ΔΕΕ C-290/16: Τα έξοδα ακύρωσης που επιβάλλουν οι αερομεταφορείς υπόκεινται σε έλεγχο ως προς τον καταχρηστικό τους χαρακτήρα
-ΔΕΕ C-436/16: Ρήτρα παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας περιεχόμενη σε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ εταιριών-Αγωγή αποζημίωσης- Ερμηνεία Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001
-ΔΕΕ C-74/16: Οι φορολογικές απαλλαγές που απολαύει η Καθολική Εκκλησία μπορεί να αποτελούν απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις
-ΔΕΕ C-449/16: Ο υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, που έχει άδεια εργασίας σε κράτος μέλος, δικαιούται τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται για τους υπηκόους αυτού του κράτους
-ΔΕΕ C75/16: Σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο η υποχρεωτική διαμεσολάβηση στις καταναλωτικές διαφορές πριν την προσφυγή στο δικαστήριο
-ΕΔΔΑ: Παράνομη η κατάσχεση από την αστυνομία υπολογιστή που περιείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας χωρίς δικαστική εντολή
-ΔΕΕ C-111/17: Διεθνής δικαιοδοσία σε Γαμικές Διαφορές- Διεθνής Απαγωγή παιδιών: Έννοια του όρου “συνήθης διαμονή” βρέφους
-EΔΔΑ: Κατασχέθηκε από κρατούμενο στις φυλακές μυθιστόρημα και επιστολή του στο δικηγόρο του. Το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Τουρκία για παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης
-ΕΔΔΑ: Αποζημίωση σε δικαστή, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα στη χώρα του να στραφεί δικαστικά κατά της απόφασης που τον έθετε σε διαθεσιμότητα
-ΔΕΕ C-342-15: Δεν αναγνωρίζεται σε κράτος μέλος το γνήσιο υπογραφής από δικηγόρο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος επί εγγράφων για κτήση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων
-ΔΕΕ C-682/15: Τα δικαστήρια κράτους μέλους μπορούν να ελέγχουν τη νομιμότητα αιτημάτων άλλου κράτους μέλους για την παροχή φορολογικών πληροφοριών
-ΔΕΕ C-133/15: Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ μπορεί να επικαλεστεί, ως γονέας ανήλικου τέκνου το οποίο έχει την ιθαγένεια της Ένωσης, δευτερογενές δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ
-ΔΕΕ C-17/16: Υποχρέωση δήλωσης μετρητών πάνω από 10.000 ευρώ σε ζώνες διέλευσης αερολιμένων που βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ
-ΔΕΕ C-98/16: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για διαφορετική μεταχείριση στη φορολόγηση Κληροδοσιών υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών
-ΔΕΕ C-339/15: Μη νόμιμη η απόλυτη απαγόρευση διαφήμισης των οδοντιάτρων
-ΔΕΕ C315-15: Η πρόσκρουση πτηνού σε αεροπλάνο συνιστά έκτακτη περίσταση που απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης
-ΕΔΔΑ: Η έρευνα σε τραπεζικό λογαριασμό δικηγόρου προσβάλει το δικαίωμα του στο επαγγελματικό απόρρητο και την ιδιωτική ζωή
-ΔΕΕ C202-16: Καταδίκη της Ελλάδας για υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας
-ΔΕΕ C-390/15: Η εξαίρεση από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των ψηφιακών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης
-ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας για καθυστέρηση της Διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση για πάνω από 6 χρόνια
-ΔΕΕ C-554/15: Άρνηση κράτους μέλους να χορηγήσει θεώρηση εισόδου για σπουδές σε ευαίσθητο τομέα σε Ιρανή υπήκοο
-ΔΕΕ C-157/15 & C-188/15: Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας στον εργασιακό χώρο
-ΔΕΕ C-398/15: Κανένα δικαίωμα στη λήθη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο μητρώο εταιρειών
-ΔΕΕ C-638/16: Τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να χορηγούν θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες άσυλο
-ΔΕΕ C658/15: Το κόστος κλήσης προς τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης μετά την πώληση δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος μιας συνήθους κλήσης
-ΔΕΕ:Αναρμόδιο το ΔΕΕ να κρίνει επί προσφυγών αιτούντων άσυλο κατά της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης
-ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας για την έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου
-ΔΕΕ Τ40/15: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει δύο εταιρίες για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης στο ΔΕΕ. Αποζημίωση 155.000 ευρώ
-ΔΕΕ C-562/15: Μη νόμιμη η διαφήμιση που συγκρίνει τιμές μεταξύ προϊόντων που πωλούνται σε καταστήματα διαφορετικής κατηγορίας και διαφορετικού μεγέθους
-ΔΕΕ C-392-15: Μη νόμιμη η προϋπόθεση της ιθαγένειας για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου
-ΔΕΕ C-573/14: Αίτηση παροχής ασύλου μπορεί να απορριφθεί αν ο αιτών είχε συμμετάσχει στις δραστηριότητες τρομοκρατικού δικτύου
-ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού
-ΔΕΕ Τ-749/15: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ευθύνεται για τη ζημία των τραπεζών από την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους
-EΔΔΑ: Νέα καταδίκη της Ελλάδας για υπερβολική διάρκεια της δίκης και έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου
-ΕΔΔΑ: Δικαίωση δύο δημοσιογράφων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαν αποκαλέσει ηθοποιό "παντελώς άγνωστη" και υποχρεώθηκαν να την αποζημιώσουν
- ΕΔΔΑ: Υποχρεωτικά για τους μουσουλμάνους μαθητές τα μικτά μαθήματα κολύμβησης στο σχολείο
-ΔΕΕ C-577/14: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποζημιώνει εταιρίες λόγω υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας στο Δικαστήριο της ΕΕ
-ΔΕΕ C-201/15: Ομαδικές απολύσεις: Γενικός και ασαφής ο εθνικός νόμος που τις απαγορεύει
-ΔΕΕ C-154/15 κλπ: Καταχρηστικοί Όροι σε Ενυπόθηκα Δάνεια: Μη νόμιμος ο περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της ακυρότητας του όρου
-ΔΕΕ C-127/15: Εισπρακτικές εταιρίες: Η καταβολή προμήθειας από τον καταναλωτή δεν καθιστά την προθεσμιακή εξόφληση "χωρίς επιβαρύνσεις"
- ΕΔΔΑ Mandet κατά Γαλλίας : Ακύρωση της αναγνώρισης πατρότητας με αίτηση του βιολογικού πατέρα του παιδιού
- ΔΕΕ C-504/14: H Ελλάδα παρέβη την υποχρέωσή της να προστατεύσει τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta στον κόλπο της Κυπαρισσίας
-ΔΕΕ C-42/15: Όταν η τράπεζα παραλείπει ουσιώδη στοιχεία στη δανειακή σύμβαση, όπως το ΣΕΠΕ, χάνει το δικαίωμα είσπραξης τόκων και εξόδων
-EΔΔΑ Kendristakis and Others v. Greece: Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή συγγενών θυμάτων της Ρικομέξ
-ΔΕΕ C590-14: Η παράταση διάρκειας ισχύος μιας κρατικής ενίσχυσης θεωρείται τροποποίηση αυτής και επομένως αποτελεί νέα ενίσχυση
-ΔΕΕ C-148/15: Ο καθορισμός ενιαίας τιμής για φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή είναι αντίθετος στο δίκαιο της Ένωσης
-ΔΕΕ C-582/14: Αποθήκευση προσωπικών δεδομένων επισκεπτών ιστοσελίδας
-ΕΔΔΑ: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα επειδή δεν αποφάσισε επί 14 χρόνια για το αίτημα ασύλου Τούρκου υπηκόου
- ΔΕΕ C-294/15: Αγωγή ακύρωσης γάμου που ασκείται από τρίτο πρόσωπο. Εφαρμοστέο δίκαιο
- ΔΕΕ C601-14: Αποζημίωση για τα θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που τελούνται σε διασυνοριακές υποθέσεις
- ΔΕΕ C-576/15: Φοροδιαφυγή- Απόκρυψη παραδόσεων και εσόδων - Προσδιορισμός της βάσης επιβολής φόρου
- ΔΕΕ 484/14: Δωρεάν Wi-Fi: H επιχείρηση που το προσφέρει δεν έχει ευθύνη για προσβολή δικαιώματος του δημιουργού στην οποία προέβησαν οι χρήστες του δικτύου
-ΕΔΔΑ: Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη εξασφάλιση αμερόληπτης και ανεξάρτητης διαδικασίας κρίσης αντιρρησιών συνείδησης
-ΔΕΕ C-310/15: Η πώληση υπολογιστή εξοπλισμένου με προεγκατεστημένα λογισμικά δεν συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική
- ΕΔΔΑ : Καταδίκη της Κύπρου για την έλλειψη αποτελεσματικού και γρήγορου ένδικου μέσου αμφισβήτησης της νομιμότητας κράτησης Σύριου υπηκόου
- ΔΕΕ C584/14 : Πρόστιμο 10 εκ. ευρώ στην Ελλάδα για καθυστέρηση εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα
- ΔΕΕ C543/14: Νόμιμη η επιβολή ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες προς όφελος διαδίκων που δικαιούνται δικαστική αρωγή
- ΔΕΕ C-458/14 και C‑67/15: Μη νόμιμη η αυτοδίκαιη παράταση των παραχωρήσεων παραθαλάσσιων και παραλίμνιων κοινόχρηστων εκτάσεων για τουριστικές-ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
- ΕΔΔΑ: Αποκάλυψη τέλεσης αξιόποινης πράξης από δικηγόρο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με πελάτη του που υποκλάπηκε.
-ΕΔΔΑ F v.Greece: Παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας πατέρα με τα παιδιά του. Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
- ΔΕΕ C-15/15: Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων διασυνοριακού χαρακτήρα αποκλειστικά σε συγκεκριμένη γλώσσα, αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης
- ΔΕΕ C-12/15: Αδικοπραξίες: Τόπος επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος
- ΕΔΔΑ Sismanidis & Sitaridis v. Greece: Καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση της αρχής Ne bis in idem και του Τεκμηρίου αθωότητας
- ΕΔΔΑ Μekras v.Greece: Καταδίκη της Ελλάδας για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση προσωρινά κρατούμενου
- ΔΕΕ C-78-79/16: Υποχρεωτική εκρίζωση όλων των φυτών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από επιβλαβές βακτήριο
- ΔΕΕ C-81/15: Ερμηνεία της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ για τους ελέγχους προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
- ΔΕΕ C‑438/14: Oι αρχές κράτους μέλους δεν υποχρεούνται να αναγνωρίσουν ονοματεπώνυμο πολίτη με τίτλο ευγενείας
-ΔΕΕ C-244/15: Μη νόμιμη η απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας για την πρώτη κατοικία που ισχύει μόνο για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα
-ΕΔΔΑ-Kolonja κατά Ελλάδας (49441/12): Καταδίκη της Ελλάδας για προσβολή του δικαιώματος σεβασμού στην οικογενειακή ζωή
- ΕΔΔΑ Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL κ.ά. κατά Πορτογαλίας:Προστασία επαγγελματικού απορρήτου δικηγόρων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας
-ΔΕΕ C-558/14: Οικογενειακή επανένωση: Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος
-ΕΔΔΑ Ha.A κατά Ελλάδας: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για τις συνθήκες κράτησης στο Τυχερό Έβρου
-EΔΔΑ (Ali Cheema κλπ κατά Ελλάδας) Απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων στις φυλακές της Λάρισας
-ΔΕΕ C-404/15 και C-659/15: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Αναβάλλεται η εκτέλεση όταν υπάρχει κίνδυνος απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης
-ΕΔΔΑ (Pinto Coelho v. Portugal no. 48718/11) Δικαίωση δημοσιογράφου που ηχογράφησε ποινική δίκη χωρίς άδεια από τη δικαστική αρχή
-ΕΔΔΑ (Λούλη Γεωργοπούλου κλπ κατά Ελλάδας): Καταδίκη της Ελλάδας για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας ποινικής διαδικασίας και απουσία στο εσωτερικό δίκαιο προσφυγής για αποζημίωση
-ΔΕΕ C695/15: Διεθνής Προστασία: Δυνατότητα του κράτους μέλους προώθησης του αιτούντος σε ασφαλή τρίτη χώρα
- ΔΕΕ C-145-146/15: Δικαιώματα επιβατών αερομεταφορών: Η εθνική νομοθεσία μπορεί να εξουσιοδοτήσει τις εθνικές αρχές να λαμβάνουν μέτρα κατά των αεροπορικών εταιριών
- EΔΔΑ (Βεντούρης κατά Ελλάδας) Καταδίκη της Ελλάδας λόγω άρνησης της διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση
- ΔΕΕ C431/14: Παράνομες οι κρατικές ενισχύσεις προς τους Έλληνες Αγρότες ύψους 425 εκ. ευρώ
- ΔΕΕ C179/15: Η εμφάνιση σήματος σε ιστότοπο δεν συνιστά χρήση από το διαφημιζόμενο όταν αυτός έχει ζητήσει τη διαγραφή της καταχώρισης
- ΔΕΕ C443/444/14: Μπορεί να επιβληθεί υποχρέωση διαμονής στους δικαιούχους του καθεστώτος επικουρικής προστασίας εάν αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσχέρειες ένταξης

(Δείτε και άλλες αποφάσεις στη στήλη ΑΡΧΕΙΟ

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Εξαιρετική δουλειά !!! Πολύ συγκροτημένο ιστολόγιο !!
Ο χρήστης Legalnews24.gr είπε…
Σας ευχαριστούμε πολύ!
Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Μπράβο παιδιά
Ο χρήστης Unknown είπε…
8/11/2019
Ευχαριστώ πολύ.Να είστε καλά.

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά