Μη προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής: Αντισυνταγματική η διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων που προβλέπει απαράδεκτο

ΜΠρΚαλαβρύτων 65/2016: Μη προσκόμιση από το διάδικο γραμματίου προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής. Δεν είναι απαράδεκτη για το λόγο αυτό η συζήτηση της υπό κρίση ανακοπής. Η διάταξη του άρθρου 61 §4 Ν. 4194/2013, (κώδικας δικηγόρων) που προβλέπει το απαράδεκτο της σχετικής διαδικαστικής πράξης, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, εφόσον δεν κατατίθεται το αντίστοιχο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας, που θεσπίζεται με το άρθρο 20§1 του Συντάγματος.
«Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση ανακοπή ο ανακόπτων - καθ' ου η αναγκαστική εκτέλεση ζητάει την ακύρωση της υπ' αριθμ. .../13-7-2016 έκθεσης  πλειστηριασμού και κατακυρωτικής έκθεσης δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων του Συμβολαιογράφου Κλειτορίας ..., νομίμου αναπληρωτή της ορισθείσας υπαλλήλου του πλειστηριασμού Συμβολαιογράφου ..., για τους αναφερόμενους στο δικόγραφο λόγους, που αφορούν την εγκυρότητα του αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων, ο οποίος διενεργήθηκε στις 13-7-2016 με επίσπευση της πρώτης των καθ' ων εταιρίας και κατά τον οποίο, κατά τους ισχυρισμούς του ανακόπτοντος, ο δεύτερος των καθ' ων αναδείχθηκε υπερθεματιστής.
Παρά το ότι δεν έχει προσκομισθεί από τον ανακόπτοντα η   ανάλογη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής αμφοτέρων των παρασταθέντων δικηγόρων του, το Δικαστήριο δεν θα κηρύξει απαράδεκτη για το λόγο αυτό τη συζήτηση της υπό κρίση ανακοπής, καθώς η διάταξη του άρθρου 61 §4 Ν. 4194/2013, που προβλέπει το απαράδεκτο της σχετικής διαδικαστικής πράξης, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου, εφόσον δεν κατατίθεται το αντίστοιχο γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στο δικαίωμα δικαστικής ακρόασης και προστασίας, που θεσπίζεται με το άρθρο 20§1 του Συντάγματος, διότι επιρρίπτει δυσμενείς συνέπειες στο διάδικο, εφόσον δεν τηρηθούν οι ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της είσπραξης των δικηγορικών αμοιβών και των πόρων των αντίστοιχων οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, που αποσκοπούν και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής των δικηγόρων, χωρίς όμως να συνάπτεται με τη λειτουργία των δικαστηρίων, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την απονομή της δικαιοσύνης από αυτά ούτε με την έναντι των δικαστηρίων θέση των διαδίκων, ακόμα και όταν η παράσταση των δικηγόρων είναι υποχρεωτική χάριν της προστασίας των ίδιων των διαδίκων και της ορθής απονομής της δικαιοσύνης (βλ. ΑΕΔ 33/1995, ΝοΒ 1995, 908, που έκρινε επί των αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεων του άρθρου 96§§1,6 του προϊσχύσαντος Κώδικα Δικηγόρων - Ν. 3026/1954, πριν αυτό αντικατασταθεί με το άρθρο 5§11 Ν. 2408/1996).
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι παραστάντες δικηγόροι δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να προσκομίσουν τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής τους, ενόψει και των προβλεπομένων στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013 συνεπειών». (dsanet.gr)

Σχόλια