Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Μη εφαρμογή νομοθετικής διάταξης σε ισχύ, επειδή η Διοίκηση καθυστερεί να εκδώσει εφαρμοστική εγκύκλιο (ΣτΠ)

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένως εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την λειτουργία των εγκυκλίων, σε όλο το εύρος της διοικητικής δράσης, οι οποίες, σε αρκετές περιπτώσεις, αντί να διευκρινίζουν νοµοθετικές διατάξεις, στην ουσία, τις παραλλάσσουν ή και τις ανατρέπουν (Βλέπε Ετήσια Έκθεση 2011, σελ.101 -105). Μια ακόµη συνηθέστατη παρελκυστική λειτουργία των εγκυκλίων,

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Χορήγηση αντιγράφων από φάκελο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα (Γνωμοδότηση)

Επί του ερωτήματος σε περίπτωση προκαταρκτικής εξέτασης που διεξήχθη από υπάλληλο, κατ’ εντολή διατάξαντος αυτή πειθαρχικώς προϊσταμένου, εάν είναι δυνατή η χορήγηση αντιγράφων εκ του φακέλου, μετά την έκδοση της πορισματικής έκθεσης του διενεργήσαντος υπαλλήλου, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στη συνεδρίαση της 27-7-2016 με πρόεδρο τη Μεταξία Ανδροβιτσανέα. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 216/2016 Γνωμοδότηση, η έκθεση του υπαλλήλου που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, κατ’ εντολή του πειθαρχικώς προϊστάμενου,

Δύο θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Δέλτα

Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων, έναν παρ’ Αρείω Πάγω και έναν παρά Πρωτοδίκαις στο Δήμο Δέλτα, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Δέλτα και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις πρέπει να είναι

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Μη καταβολή τρίμηνων αποδοχών σε χήρα υπαλλήλου

Πολίτης ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη επειδή, µετά τον θάνατο του συζύγου της, στις αρχές του 2011, υπαλλήλου Νοµαρχίας, δεν της χορηγήθηκαν, σύµφωνα µε τον νόµο (άρθρο 57 του Π.∆. 169/2007) οι τρίµηνες αποδοχές, που δικαιούνταν. Από την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα διατυπώθηκε, αρχικά, η θέση ότι η υπηρεσία δεν της χορήγησε, άµεσα µετά τον θάνατο του συζύγου της, τις τρίµηνες αποδοχές επειδή η ίδια «δεν εξέφρασε την βούλησή της» γι αυτό, το

Παραγραφή εγκλημάτων και ποινών με το Ν.4411/2016

O Νόμος 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/3-8-2016) με τίτλο Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της κλπ. προβλέπει στο άρθρο 8 την παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης ορισμένων αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεσθεί μέχρι και 31 Μαρτίου 2016 καθώς επίσης στο άρθρο 9 την παραγραφή και μη εκτέλεση ορισμένων ποινών υπό όρο που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Σημαντική απόφαση για την επιμέλεια των παιδιών: To δικαστήριο αποφάσισε επιμερισμό της άσκησης ανάμεσα στους δύο γονείς

Mία σημαντική απόφαση για το δίκαιο της επιμέλειας και της διατροφής εξέδωσε πρόσφατα το Μονομελές Εφετείο Αθηνών, λύνοντας τη χρόνια δικαστική διαμάχη δύο πρώην συζύγων για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους. Με την απόφαση 4948/2015 (ΧρΙΔ 2016,29) αποφασίζεται η λειτουργική κατανομή της άσκησης της επιμέλειας ανηλίκων μεταξύ των γονέων και η ανάθεση ορισμένων επιμέρους τομέων της επιμέλειας στον πατέρα των ανηλίκων, με ταυτόχρονη ανάληψη

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Θέσεις Πτυχιούχων Νομικής στην Υπηρεσία Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ογδόντα εννέα (89) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» στο εθνικό πρόγραμμα του ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με τίτλο

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Επιβολή προστίµου σε διάδοχο εργοδότη για άρνηση απασχόλησης εργαζόµενης µετά από την επιστροφή της από άδεια µητρότητας (ΣτΠ)

Εργαζόµενη επί δεκαεπτά έτη, ως βοηθός φαρµακείου, όταν επέστρεψε στην εργασία της, µετά από τη λήξη της άδειας µητρότητας, ενηµερώθηκε από τον διάδοχο ιδιοκτήτη ότι έχει γίνει αµοιβαία µετάθεση των φαρµακείων του ιδίου και συγγενικού του προσώπου και ότι, πλέον, το φαρµακείο όπου η προσφεύγουσα εργαζόταν θα συνεχίσει να λειτουργεί σε άλλο νοµό - οι δύο νοµοί απείχαν πολύ µεταξύ τους - όπου και της προτάθηκε να συνεχίσει να εργάζεται. Ο µεταβιβάζων και ο διάδοχος εργοδότης συνδέονταν µε πρώτου βαθµού

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Μη νόμιμη η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου, από τις μεταβιβασθείσες, στην οικογένεια αποβιώσαντος δανειολήπτη, συνταξιοδοτικές παροχές

Στο ερώτημα εάν το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων οφείλει, σύμφωνα με την ειδική για τα χορηγούμενα από αυτό δάνεια διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4202/1929, για την εξυπηρέτηση των δανείων που έχει χορηγήσει, να παρακρατεί τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις από τις συνταξιοδοτικές παροχές που λαμβάνει η θυγατέρα της θανούσης δανειολήπτριας, η οποία έχει ήδη αποποιηθεί την επαχθείσα σ'αυτήν κληρονομιά, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Δ') στην υπ’ αρ. 219/2016 Ατομική Γνωμοδότηση. Το ΝΣΚ εξέφρασε ομόφωνα τη γνώμη ότι σε περίπτωση

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Aχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ΕΚΑΣ. Aπαίτηση του ΙΚΑ για επιστροφή διπλάσιου από το καταβληθέν ποσό

Συνταξιούχος ζήτησε τη διαµεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη καταγγέλλοντας ότι το ΙΚΑ του ζητούσε να επιστρέψει στο διπλάσιο αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ, χωρίς όµως ο ίδιος να έχει προκαλέσει, καθοιονδήποτε τρόπο, την καταβολή αυτή. Ειδικότερα, στον συνταξιούχο, στον οποίο από το Σεπτέµβριο του 2012, είχε αρχίσει και η καταβολή της επικουρικής του σύνταξης, τον Ιούνιο του 2013, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτησή του ή άλλη ενέργεια, καταβλήθηκε αναδροµικά ΕΚΑΣ. Η καταβολή αυτή διεκόπη δύο µήνες

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων σε κυλικεία αεροδρομίων, πλοίων, τρένων, γηπέδων, αρχαιολογικών χώρων, κλπ

Με την υπ αρ. 70776/2016 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ανώτατες τιμές πώλησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα (εμφιαλωμένα νερά, καφέδες, τοστ κλπ.) τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1 της ΥΑ, καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης των προϊόντων αυτών (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λ.π.) που

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Πρόστιμο 85.000 ευρώ σε επιχειρηματία για παράνομες ξαπλώστρες σε παραλία

O Άρειος Πάγος με απόφασή του επικύρωσε πρόστιμο 85.000 ευρώ που είχε επιβληθεί σε επιχειρηματία επειδή σε τουριστική παραλία του νομού Χανιών έκανε παράνομη χρήση αιγιαλού, πέραν των τετραγωνικών μέτρων που προέβλεπε η μίσθωση που είχε υπογράψει, προκειμένου να τοποθετήσει πρόσθετες ξαπλώστρες.
Ειδικότερα, το υπουργείο Πολιτισμού παραχώρησε τμήμα αιγιαλού σε τουριστική περιοχή των Χανίων και ο Δήμος με τη σειρά του ενοικίασε το χώρο σε επιχειρηματία. Η επίμαχη περιοχή που

Διαβάστε επίσης:

Δικαστικό ένσημο: Επιστροφή του όταν η αγωγή απορρίπτεται ως τυπικά απαράδεκτη

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου Με μια διάταξη του 1912 (ΓΠΟΗ/12) προβλέφθηκε η καταβολή του δικαστικού ενσήμου, ενός τέλους που υπολογ...