Επαναφορά επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας που διακόπηκε παρά τη μη ολοκλήρωση της πρόσληψης (ΣτΠ)

Άνεργη προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενη για τη διακοπή χορήγησης του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας λόγω αναγγελίας πρόσληψης σε Δήμο αλλά πριν την ανάληψη υπηρεσίας. 

Η ενδικοφανής προσφυγή, που άσκησε κατά της απόφασης διακοπής της επιδότησης, απορρίφθηκε από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης της Δ.ΥΠ.Α., χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ουδέποτε είχε αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα στο Δήμο όπου είχε επιλεγεί προς πρόσληψη. 

Κατόπιν κοινοποίησης των ακριβών αντιγράφων των πρακτικών της της Επιτροπής και διερεύνησης της δικαιολογητικής βάσης της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, η Αρχή διαπίστωσε ότι η Επιτροπή κατέληξε στην απόρριψη της ένστασης χωρίς να προκύπτει ότι έχει προβεί σε ειδική εξέταση ουσιωδών στοιχείων, τα οποία ήταν ικανά να ανατρέψουν την απόφαση του ΚΠΑ περί διακοπής της επιδότησης της ενδιαφερόμενης. 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας διακόπτεται εάν και εφόσον ο άνεργος αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα. Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση της υπόθεσης, δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις διακοπής της επιδότησης, καθώς ουδέποτε υπήρξε ανάληψη από πλευράς της ασφαλισμένης, μισθωτής ή μη δραστηριότητας στο Δήμο, όπως απαιτεί ο Νόμος προκειμένου να διακοπεί η επιδότηση. 

Αντιθέτως, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ υπήρξε μόνο ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με ανάληψη μισθωτής ή μη δραστηριότητας, ενώ υπήρξε εκπρόθεσμη ανάρτηση αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, μη υπογεγραμμένης από την ασφαλισμένη. 

Η Αρχή ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης με την οποία διακόπηκε η επιδότηση ανεργίας της ενδιαφερόμενης από την αρμόδια Επιτροπή, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της νομιμότητας. Τελικώς, η Επιτροπή Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών, κάνοντας δεκτές τις απόψεις της Αρχής, επανεξέτασε την ενδικοφανή προσφυγή, επαναφέροντας τη διακοπείσα επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη Ειδική επιστήμονας: Νάγια Παππά/ πηγή synigoros.gr)

Σχόλια