Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε. αποφασίζει την πρoκήρυξη της πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής 

και πάγια αντιμισθία, αορίστου χρόνου, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4892/2022, του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», και του Κανονισμού της Εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας με την επωνυμία Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν, καθώς και η κατάταξή τους σε μισθολογικά κλιμάκια, καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα στελεχώσουν τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά στα γραφεία της Εταιρείας, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας, και για χρόνο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις εκάστοτε υπάρχουσες ανάγκες της Εταιρείας, τηρούμενων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

To αντικείμενο απασχόλησης των δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στην Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής είναι η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, η συνδρομή στη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπησή της, η υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και η παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών συμβουλών στις οργανικές της μονάδες, και τους τυχόν εξωτερικούς δικηγόρους και συμβούλους.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια