Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το διαγωνισμό των δικαστών: 173 οι θέσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Προκήρυξη του 31ου διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο διαγωνισμός αφορά στην εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν εβδομήντα τριών (173) σπουδαστών. 

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: 
Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, εξήντα οκτώ (68) θέσεις, ως εξής: πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πενήντα οκτώ (58) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 
Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, εξήντα μία (61) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου. 
Γ. Εισαγγελέων, σαράντα τέσσερις (44) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας. 

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Σχόλια