Εννέα (9) θέσεις Νομικών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Προκηρύσσονται εννέα (9) θέσεις Νομικών με διετή σύμβαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μεταξύ συνολικά 34 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), σύμφωνα με τα άρθρα 56 & 57 του Ν. 5043/2023, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διετούς διάρκειας, η οποία μετά τη λήξη της διετίας δύναται, βάσει του άρθρου 36 του Ν. 2324/1995, να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σχετικό πίνακα της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. Νομικών, Οικονομολόγων και Ελεγκτών (Νομικοί: κωδ. 10001, Οικονομολόγοι: κωδ. 10002, Ελεγκτές: κωδ. 10003) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με αρμοδιότητες των εποπτικών διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές περιγράφονται στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, ήτοι με τη διενέργεια ελέγχων, την προετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα της Ε.Κ., την παροχή διευκρινίσεων - οδηγιών σε εποπτευόμενους για θέματα αρμοδιότητας των διευθύνσεων της Ε.Κ. κλπ.

Σχόλια