Κατάσχεση μισθού εις χείρας τρίτου. Αναστολή εκτέλεσης κατά το μέρος που επιβάλλεται κατάσχεση στα πρώτα 1000 ευρώ του μηνιαίου μισθού

Προσωρινή Προστασία – Κατάσχεση εις χείρας τρίτου μισθού. Με την υπ’ αρ. 436/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση της αιτούσας και ανέστειλε την εκτέλεση έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας εταιρείας ως τρίτης, που επέβαλε ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας Αττικής για την ικανοποίηση χρέους της αιτούσας προς το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 1.317.198,82 ευρώ
καθ’ ό μέρος επιβάλλεται με αυτήν, κατάσχεση στα πρώτα 1.000,00 ευρώ του μηνιαίου μισθού της αιτούσας.
Επιπλέον, διατήρησε την ισχύ της ανωτέρω κατάσχεσης: α) σε ποσοστό ½ επί του μηνιαίου μισθού της αιτούσας που υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ έως και το ποσό των 1.500,00 ευρώ και β) στο σύνολο του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500,00 ευρώ μηνιαίως. 
Κρίθηκε ότι, είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της αιτούσας περί πρόδηλης βασιμότητας της ανακοπής της και τούτο διότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 456/1974, Φ.Ε.Κ. Α΄90), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 2 παρ. 8 υποπαρ. Δ1 του ν. 4336/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄94), προκύπτει ότι, εξαιρούνται από την κατάσχεση εις χείρας τρίτων οι απαιτήσεις από μισθούς, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) ευρώ, ενώ, στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000,00) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, για δε ποσά άνω των 1.500,00 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των 1.500,00 ευρώ. 
Επομένως, το προσβαλλόμενο κατασχετήριο έγγραφο του ως άνω Προϊσταμένου, το οποίο εκδόθηκε βάσει των παραπάνω διατάξεων, δεν μπορεί παρά να έχει την έννοια ότι η κατάσχεση επιβάλλεται στο ποσό του μηνιαίου μισθού της αιτούσας που υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ μηνιαίως και όχι για το ποσό των 1.000,00 ευρώ παγίως. 
Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο μηνιαίος μισθός της αιτούσας ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 1.567,78 ευρώ και αυτή δεν προσκόμισε στοιχεία για το ύψος των πάγιων ετήσιων δαπανών της, το Δικαστήριο έκρινε ότι δε συντρέχει εν προκειμένω λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής για το πέραν των 1.250,00 ευρώ τμήμα του μηνιαίου μισθού της, ήτοι για το ποσό των 317,78 ευρώ, καθώς η κατάσχεση του ανωτέρω ποσού σε μηνιαία βάση δεν είναι ικανή να της προξενήσει βλάβη ανεπανόρθωτη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής της, ήτοι βλάβη τέτοιας έκτασης που να θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ικανότητα διαβίωσής της. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια