Αναρτήσεις

Σεξουαλική παρενόχληση δημοσίου υπαλλήλου - Υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλλει στην ενάγουσα 6000 ευρώ για ηθική βλάβη (ΔΠρΑθ)

Ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης και Π.Ε.Ε. του πρώην ΙΚΑ - Μη νόμιμη επίδοση των Π.Ε.Ε. - Παραγραφή των αξιώσεων (ΔΠρΠειρ)

Πράξη επιβολής προστίμου με κριτήριο την ηλικία του εργαζόμενου: Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ

Αγωγή αποζημίωσης - Eπεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΔΠρΑθ)

To Διοικητικό Πρωτοδικείο αποφάσισε την παράταση της κράτησης των οκτώ Τούρκων αξιωματικών

Εγκύκλιος για τις Ενδικοφανείς Προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. μετά το Νόμο 4446/2016

Αναστολή πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ: Λήψη υπόψη των αποφάσεων του ΣτΕ που ακύρωσαν την παράλειψη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Πρόστιμο σε εταιρεία λόγω αύξησης ασφαλίστρων σε βάρος καταναλωτών- Καταχρηστικότητα όρων (ΔΠρΑθ)

Εκτελεστός χαρακτήρας της Ατομικής Ειδοποίησης χρεών της ΔΟΥ - Απόρριψη αναστολής λόγω εκπρόθεσμης άσκησης ανακοπής (ΔΠρΑθ)

Πολεοδομική μελέτη Ελαιώνα Αττικής - Επιβολή εισφοράς σε γη και χρήμα

Πρόστιμο για νοθεία καυσίμων (ΔΠρΑθ)

Απόρριψη αγωγής αποζημίωσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (ΔΠρΑθ)

Αναστολή κατάσχεσης και δέσμευσης ποσού σύνταξης - Ανάκληση δικαστικής απόφασης ενόψει οψιγενών στοιχείων (ΔΠρΑθ)

Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί. Αναστολή πράξης του ΚΕΑΟ (ΔΠρΑθ)

Ακύρωση πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα (ΔΠρΑθ)

Επιδίκαση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης απαγόρευσης δόμησης (ΔΠρΑθ)

Αλλαγές στην κατάθεση δικογράφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Σημαντική ανακοίνωση του Δ.Πρ.Θεσσαλονίκης για την κατάθεση δικογράφων και το ευεργέτημα πενίας

Ακύρωση Διοικητικής Πράξης λόγω μη αναγραφής ημερομηνίας έκδοσης - Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Αναρμοδιότητα- Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο (νομολογία ΔΠρΑθ)