Αλλαγές στην κατάθεση δικογράφων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με έγγραφό του ενημερώνει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για τις υποχρεωτικές αλλαγές  που επέρχονται κατά την κατάθεση των δικογράφων, λόγω της αποκλειστικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη-ΟΣΔΔΥΔΔ, την Δευτέρα 5/9/2016. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο «σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 81/30-8-2016 έγγραφο της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής (ΚΟΕ) για το "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη" (ΟΣΔΔΥΔΔ), τη Δευτέρα 5/9/2016 θα ξεκινήσει στο δικαστήριο μας η αποκλειστική παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος.
Λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη αλλαγή της παραμετροποίησης της εφαρμογής στην προσπάθεια της τυποποίησης των Βιβλίων, των Κατηγοριών Εγγράφων και των επιμέρους Αντικειμένων όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων της επικράτειας, ο τρόπος καταχώρισης των δικογράφων αλλάζει και διαμορφώνεται βάσει συγκεκριμένων προτύπων. Στόχος του ΟΣΔΔΥΔΔ μέσω αυτής της τυποποίησης είναι ο ταχύτερος προσδιορισμός των δικογράφων και εν τέλει μία συνολικά πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων. Είναι προφανές ότι κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του νέου συστήματος θα υπάρξουν δυσλειτουργίες για τις οποίες ζητάμε την επιείκεια και την ανοχή των μελών σας, δεδομένου μάλιστα ότι το αποτέλεσμα του έργου αυτού θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των δικηγόρων.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε να ενημερωθούν τα μέλη του Συλλόγου σας για τις παρακάτω υποχρεωτικές αλλαγές που επέρχονται κατά την κατάθεση των δικογράφων:
1. Αναγραφή του e-mail του υπογράφοντος δικηγόρου
2. Αναγραφή ενός από τα εξής στοιχεία:
- ΑΦΜ/ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, Αριθμός Ταυτότητας, Αριθμός Διαβατηρίου, όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, συνδίκους πτώχευσης, εκκαθαριστές κλπ και
- ΑΦΜ/ΔΟΥ, όσον αφορά εταιρείες
3. Ενσωμάτωση της συνοπτικής έκθεσης στο δικόγραφο, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των προβλεπομένων (περ. δ΄ παρ. 1 αρθ. 45 ΚΔΔ) και τα εξής στοιχεία:
- Η γενική κατηγορία (π.χ. Ν.702/77:Λοιπές διαφορές) και το ειδικό αντικείμενο (π.χ. Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων) του δικογράφου, όπως αναφέρονται στην λίστα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ που σας αποστέλλουμε συνημμένη (μπορείτε επίσης να την βρείτε αναρτημένη στον διαδικτυακό μας τόπο www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath )
- Στις χρηματικές διαφορές, το ακριβές ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της ένδικης διαφοράς∙ στις δε φορολογικές/τελωνειακές και δημοτικής φορολογίας διαφορές, το ποσό του κύριου φόρου, δασμού, προστίμου κλπ βάσει του οποίου προσδιορίζεται η αρμοδιότητα
Επίσης, παρακαλούμε μαζί με κάθε δικόγραφο να προσκομίζεται πλέον ένα φωτοαντίγραφο της/ων προσβαλλόμενης/ων πράξης/εων και υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων μπορεί να γίνεται και από τον διαδικτυακό μας τόπο www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeioath πηγαίνοντας στην "Παρακολούθηση υπόθεσης" και πληκτρολογώντας τον "Αριθμό εισαγωγικού δικογράφου" και τον "Κωδικό».

Σχόλια