Αναστολή κατάσχεσης και δέσμευσης ποσού σύνταξης - Ανάκληση δικαστικής απόφασης ενόψει οψιγενών στοιχείων (ΔΠρΑθ)

Με την υπ’ αρ. 26/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την υπό κρίση αίτηση της αιτούσας, ανακάλεσε τη 1742/2015 απόφαση (εν Συμβουλίω) του Δικαστηρίου τούτου και ανέστειλε την εκτέλεση: α) Βεβαιωτικού Χρηματικού Καταλόγου του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προσόδων του Δήμου Αθηναίων, β) ταμειακής προσκλήσεως της Διεύθυνσης Ταμειακής Υπηρεσίας του ίδιου Δήμου και γ)
έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας», ως τρίτης, σε όσα οφείλει ή μέλλει να οφείλει στην αιτούσα και μέχρι του ποσού των 36.847,20 ευρώ.
Τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία, κάποια εκ των οποίων οψιγενή, δεν είχαν ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο κατά την έκδοση της ως άνω υπό ανάκληση αποφάσεως, όπως σαφώς συνάγεται από το αιτιολογικό αυτής και ως εκ τούτου επιτρεπτώς λαμβάνονται υπόψη ως νέα στοιχεία κατ’ άρθρο 205 παρ. 6 του Κ.Δ.Δ., που δικαιολογούν την επάνοδο του Δικαστηρίου επί της κρινόμενης υποθέσεως.  
Το Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη την ηλικία της αιτούσας, την ιδιότητά της ως συνταξιούχου, το θάνατο του συζύγου της, τα μικρά ετήσια εισοδήματά της, τα οποία σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα προσέρχονται από τη σύνταξή της, καθώς επίσης και ότι δε συντρέχει εν προκειμένω κανείς λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιτάσσει την άμεση λήψη μέτρων εκτέλεσης σε βάρος της, έκρινε ότι η βλάβη, η οποία θα προκληθεί σε αυτήν από την κατάσχεση και δέσμευση μέρους της σύνταξής της, παρίσταται ανεπανόρθωτη, αφού επέρχεται απώλεια ουσιωδών οικονομικών πόρων για τη διαβίωσή της. 
Αντιθέτως, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αιτούσα δε θα υποστεί καμία βλάβη άξια προστασίας από τη λήψη μέτρων εκτέλεσης σε βάρος των λοιπών περιουσιακών της στοιχείων (ακίνητα, εισοδήματα από ακίνητα κ.λπ. (adjustice.gr)

Σχόλια