Πράξη επιβολής προστίμου με κριτήριο την ηλικία του εργαζόμενου: Προδικαστικό ερώτημα στο ΣτΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα αποφανθεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010 και τα άρθρα 20 και 21 του π.δ. 18/1989, επί των προδικαστικών ερωτημάτων α) αν το άρθρο 1 της Υ.Α. με αριθμό Φ11321/11115/802/2.6.2014, που προβλέπει πρόστιμο από 9.197,10 € έως 10.550,54 € με αποκλειστικό κριτήριο την ηλικία του εργαζόμενου και την διάκριση αν πρόκειται για υπάλληλο ή εργάτη, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, β) σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα αν το Δικαστήριο στην προκειμένη περίπτωση, έχει την αρμοδιότητα να εξετάσει την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας υπό στενή έννοια και σε καταφατική απάντηση με ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνει ο έλεγχος αυτός. Τα ανωτέρω ζητήματα προέκυψαν μετά την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών και την κατατεθείσα ενώπιον του προσφυγή ανώνυμης εταιρίας κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Αττικής.

Σχόλια