Ακύρωση πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα (ΔΠρΑθ)

Προσφυγή - Ακύρωση πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα: Με την 17245/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Τριμελές) έγινε δεκτή η προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας και ακυρώθηκε πράξη της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Κεντρικού Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της εισφορά σε χρήμα ποσού 209.445,35 ευρώ. Κρίθηκε ότι η κρίση της 4986/2013 αποφάσεως του Συμβουλίου της
Επικρατείας ισχύει και όσον αφορά πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα, με βάση τη Μ4/2005 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, σε ακίνητα, όπως αυτό της προσφεύγουσας, που βρίσκεται στην εν λόγω περιοχή με πρόσωπο προς την Ιερά Οδό καθώς η εισφορά σε γη και σε χρήμα επιβάλλεται στις περιπτώσεις που η βαρυνόμενη ιδιοκτησία βρίσκεται σε περιοχή, η οποία το πρώτον εντάσσεται σε πολεοδομικό σχέδιο ή σε περιοχή στην οποία επεκτείνεται το πολεοδομικό, προκειμένου να συμμετάσχει υποχρεωτικώς στη δημιουργία των προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων και στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων και όχι σε βάρος ιδιοκτησίας, η οποία είναι ήδη ενταγμένη στο σχέδιο πόλεως και το οποίο βάσει νεότερου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και σχετικής πολεοδομικής μελέτης τροποποιείται.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι, η προσβαλλόμενη πράξη εφαρμογής σε χρήμα έχει χάσει το νόμιμο έρεισμά της και πρέπει να ακυρωθεί, μετά την έκδοση της με αριθμό 24009/12-03-2015 διαπιστωτικής πράξεως της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Αττικής και τη διαπίστωση ότι η ΟΙΚ1619/67/28-02-2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία κυρώθηκε η Μ4/2005 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής, δεν έχει ισχύ ως προς την ιδιοκτησία της προσφεύγουσας. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου