Κτηματολόγιο: Αγωγή κληρονόμων διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής (ΜΠρΠειρ)

ΜΠρΠειρ. 3461/2023 – Κτηματολόγιο – Κληρονομική διαδοχή ανακριβώς καταχωρηθέντος δικαιώματος στις πρώτες εγγραφές – Αγωγή κληρονόμων διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής – Απόρριψη αγωγής

Σε περίπτωση θανάτου του κληρονομούμενου μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. περί ενάρξεως του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, η διόρθωση της πρώτης εγγραφής κατ’ άρθρο 6 παρ.2 του Ν.2664/1998 θα γίνει στο όνομα του κληρονομούμενου και όχι των κληρονόμων.

«…Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ανακριβώς καταχωρηθέντος στις πρώτες εγγραφές δικαιώματος, αν στις πρώτες εγγραφές δεν έχει καταχωρηθεί ή έχει καταχωρηθεί ανακριβώς δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου, ο δε πραγματικός δικαιούχος έχει αποβιώσει πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. περί έναρξης του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον δεν αποποιήθηκαν την κληρονομιά κατ’ άρθρο 1847 ΑΚ, μπορούν και ενώ ακόμη δεν έχει διορθωθεί η ανακριβής πρώτη εγγραφή να συντάξουν το σχετικό δημόσιο έγγραφο περί αποδοχής της κληρονομιάς και να καταχωρήσουν τούτο στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, υπό την προρρηθείσα αναβλητική αίρεση, ενώ παράλληλα θα ασκήσουν την αγωγή του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.2664/1998 ζητώντας τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, ώστε αντί του αναγραφόμενου στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχου εμπράγματου δικαιώματος να αναγραφούν οι ίδιοι (κληρονόμοι), καθόσον η άσκηση και καταχώρηση της σχετικής αγωγής στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου εκ μέρους των κληρονόμων αναπληρώνει την έλλειψη εγγραφής της δήλωσης περί αποδοχής κληρονομιάς κατά τα άρθρα 1193 και 1199 του ΑΚ και 12 παρ.1ζ του Ν.2664/1998 κι επομένως κατά το χρονικό σημείο έναρξης του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, το ανακριβώς ή μη καταχωρηθέν στις πρώτες εγγραφές εμπράγματο δικαίωμα, έχει ήδη περιέλθει στους κληρονόμους. Αν όμως ο κληρονομούμενος, απεβίωσε μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Ο.Κ.Χ.Ε. περί ενάρξεως του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, η διόρθωση της πρώτης εγγραφής κατ’ άρθρο 6 παρ.2 του Ν.2664/1998 θα γίνει στο όνομα του κληρονομούμενου και όχι των κληρονόμων, ανεξαρτήτως αν οι τελευταίοι προέβησαν στην καταχώρηση της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς στο οικείο κτηματολογικό φύλλο κατ’ άρθρο 7α παρ.1α του ίδιου νόμου. Τούτο διότι παρά την αναδρομική ενέργεια της μεταγραφής της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς αυτή ανατρέχει στο χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου και όχι στον προγενέστερο αυτού κρίσιμο χρόνο της έναρξης του κτηματολογίου σε μια συγκεκριμένη περιοχή…»

Την υπόθεση χειρίστηκε για τον πρώτο εναγόμενο η δικηγόρος Αθηνών Αγγελική Βαγενά,  τηλ. /Fax:2130049661, Κιν.:6947779369)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά