Σημαντική ανακοίνωση του Δ.Πρ.Θεσσαλονίκης για την κατάθεση δικογράφων και το ευεργέτημα πενίας

Aνακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης δικογράφων και το ευεργέτημα της πενίας εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: «Τη Δευτέρα 30/5/2016 ξεκίνησε στο δικαστήριο μας η αποκλειστική παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος "Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη" (ΟΣΔΔΥΔΔ). Ακολουθούν οδηγίες για τις αλλαγές που έγιναν στην κατάθεση δικογράφων στο Τμήμα
Ενδίκων Μέσων. Τα δικόγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
1. E-mail του υπογράφοντος δικηγόρου
2. ΑΦΜ/ΔΟΥ ή ΑΜΚΑ ή Αριθμό Ταυτότητα ή  Αριθμό Διαβατηρίου, όσον αφορά φυσικά πρόσωπα, συνδίκους πτώχευσης, εκκαθαριστές κλπ και ΑΦΜ/ΔΟΥ, όσον αφορά εταιρείες
3. Συνοπτική έκθεση, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των προβλεπομένων (περ. δ΄ παρ. 1 αρθ. 45 ΚΔΔ) και :
- Η γενική κατηγορία (π.χ. Ν.702/77:Λοιπές διαφορές) και το ειδικό αντικείμενο (π.χ. Διαγραφή από τα μητρώα ασφαλισμένων) του δικογράφου, όπως αναφέρονται στην λίστα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ
- Στις χρηματικές διαφορές, το ακριβές ποσό το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της ένδικης διαφοράς∙ στις δεφορολογικές/τελωνειακές και δημοτικής φορολογίας διαφορές, το ποσό του κύριου φόρου, δασμού, προστίμου κλπ βάσει του οποίου προσδιορίζεται η αρμοδιότητα
Επίσης, παρακαλούμε μαζί με κάθε δικόγραφο να προσκομίζεται πλέον ένα φωτοαντίγραφο της/ων προσβαλλόμενης/ων πράξης/εων και υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων μπορεί να γίνεται και από τον διαδικτυακό μας τόπο πηγαίνοντας στην "Παρακολούθηση υπόθεσης" και πληκτρολογώντας τον "Αριθμό εισαγωγικού δικογράφου" και τον "Κωδικό".
Η αίτηση ευεργετήματος πενίας (άρθρου 276 Κ.Δ.Δ.), μόνο για φορολογικές-δημοτικές υποθέσεις που απαιτούν την προσκόμιση του 1/3 του αναλογικού παραβόλου με την κατάθεση της προσφυγής, δύναται να πρωτοκολλείται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής, προκειμένου να αποφαίνεται το Δικαστήριο για την χορήγησή του ή μη πριν τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης»
(dprotodikeio-the.gr)

Σχόλια