Επιδίκαση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης απαγόρευσης δόμησης (ΔΠρΑθ)

Αγωγή αποζημίωσης – Απαγόρευση δόμησης : Με την 2101/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή της ενάγουσας και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου να της καταβάλει το ποσό των 15.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση κατ’ άρθρο 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την παράνομη απαγόρευση δόμησης εντός ενός ακινήτου της ευρισκόμενου εντός του
ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. 
Κρίθηκε ότι η παράλειψη ένταξης του ένδικου ακινήτου εξαρχής στη ζώνη Β΄ του αρχαιολογικού χώρου «Μπάνια» ή «Παλαιόπυργος» στην περιοχή Ζεμενού Αράχωβας, είχε ως συνέπεια την στέρηση της δυνατότητας αξιοποίησής του από την ενάγουσα με την κατασκευή και λειτουργία επ’ αυτού ξενοδοχείου για την επαύξηση του οικογενειακού της εισοδήματος και την επαγγελματική εξασφάλιση των τεσσάρων τέκνων της.  Η ανωτέρω ματαίωση των επιχειρηματικών της σχεδίων σε συνδυασμό με τη χωρίς αποτέλεσμα σωματική, οικονομική και ψυχική ανάλωσή της σε πλήθος ενεργειών ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών επί πολλά έτη για την ικανοποίηση του αιτήματός της, προκάλεσε στην ενάγουσα έντονη στενοχώρια για την ικανοποίηση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση. 
Κατά τούτο, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη μεγάλη διάρκεια της παρανομίας των οργάνων του εναγομένου, τις δυσμενείς επιχειρηματικές συνέπειες που επέφερε η παρανομία αυτή στην ενάγουσα και την οικογένειά της αλλά και την ψυχική ταλαιπωρία που η ενάγουσα υπέστη λόγω της επίμονης άρνησης αποχαρακτηρισμού του ακινήτου της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, έκρινε ότι αυτή δικαιούται χρηματική ικανοποίηση. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια