Αναρμοδιότητα- Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο (νομολογία ΔΠρΑθ)

Αναρμοδιότητα – Παραπομπή στο Διοικητικό Εφετείο – Δημοπρασία κοινόχρηστου χώρου: Με την 1145/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28 Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.  Κρίθηκε ότι η αμφισβήτηση πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με την οποία είχε εγκριθεί η εφαρμογή, σε βάρος των προσφευγόντων, των όρων του άρθρου 14 της διακήρυξης
φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου για θέση μικροπωλητή κουλουριών, στη συμβολή της οδού Αθηνάς και Πλατείας Ομονοίας, μετά την κήρυξη του πρώτου προσφεύγοντος ως εκπτώτου πλειοδότη της ανωτέρω δημοπρασίας, είναι διαφορά που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος επί κοινοχρήστου πράγματος, η οποία ως εκ τούτου έχει χαρακτήρα διοικητικής συμβάσεως. Επομένως, η κρινόμενη υπόθεση, που αφορά ζήτημα, το οποίο ανακύπτει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας με την κοινοποίηση στον πλειοδότη της πράξης ανάθεσης του έργου, δεν εντάσσεται στο στάδιο προ της κατακυρώσεως του διαγωνισμού αλλά ανέκυψε μετά από αυτή, με αποτέλεσμα το ζήτημα αυτό να ανήκει, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ι΄ του ν. 1406/1983, στην αρμοδιότητα του δικαστού της συμβάσεως που είναι σύμφωνα με το αρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ του Κ.Δ.Δ., το Διοικητικό Εφετείο.
Παραπομπή στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Συνυπολογισμός κινήτρου απόδοσης σε συντάξιμες αποδοχές: Με την 2075/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές) το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπό κρίση υπόθεση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  Έκρινε ότι, η αμφισβήτηση αποφάσεως της Τ.Δ.Ε. του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Νέας Ιωνίας, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση του προσφεύγοντος, πρώην τακτικού υπαλλήλου του καθού Ιδρύματος και ήδη συνταξιούχου του Ι.Κ.Α. κατά αποφάσεως του Διευθυντή του ως άνω Υποκαταστήματος, με την οποία του είχε απονεμηθεί σύνταξη λόγω γήρατος χωρίς να συνυπολογιστούν στις συντάξιμες αποδοχές του για τον καθορισμό του ύψους της, τα ποσά που ελάμβανε ως κίνητρο απόδοσης, ανήκει στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Και τούτο διότι από την προσβαλλόμενη απόφαση δημιουργείται συνταξιοδοτική διαφορά, ανεξαρτήτως του οργάνου που την εξέδωσε και χωρίς να ασκεί επιρροή το ότι ο προσφεύγων, κατά την αποχώρηση του από την υπηρεσία, επέλεξε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των κοινών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr