Ακύρωση Διοικητικής Πράξης λόγω μη αναγραφής ημερομηνίας έκδοσης - Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Άκυρη διοικητική πράξη – Μη αναγραφή της ημερομηνίας εκδόσεώς της. Με την υπ'αρ. 2129/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση προσφυγή  και ακύρωσε πράξεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος εισφορά σε χρήμα λόγω εντάξεως στο σχέδιο πόλεως ακινήτου ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην περιοχή Βακαλόπουλο του
Δήμου Παλλήνης Αττικής.  Κρίθηκε ότι, εφόσον από το προσκομιζόμενο αντίγραφο της προσβαλλομένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα, προκύπτει ότι, το πρωτότυπο αυτής δε φέρει χρονολογία εκδόσεως, στοιχείο αναγκαίο για το κύρος της πράξης αυτής, η προσβαλλόμενη πράξη είναι νομικώς πλημμελής και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί. (dprotodikeio-ath.gr)
Ακύρωση άρνησης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας. Διοικ.Πρωτ.Πατρών αρ. απόφασης 1324 /2014: Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μεταξύ των οποίων και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο έχει προσωπική ευθύνη. Οι δικαιούχοι των, κατά τις κείμενες διατάξεις, ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκομίσεως αποδεικτικού ενημερότητας. Μεταξύ δε των απαιτήσεων αυτών συγκαταλέγεται, κατά τη διάταξη του άρθρου 31 περ. ζ΄ του Ν.Δ. 356/1974, το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλομένων, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, βοηθημάτων. Ακυρώνει την άρνηση των Προϊσταμένων των Α΄ και Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών να χορηγήσουν στην προσφεύγουσα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, καθ’ ο μέρος αφορά στην είσπραξη από την προσφεύγουσα ποσού το οποίο αντιστοιχεί στο ήμισυ του ποσού του δικαιούμενου από αυτήν εφάπαξ βοηθήματος του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. (Aχαϊκή Διοικητική Νομολογία, τόμος 2016, ΔΣ Πατρών).

Σχόλια