Αναστολή πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ: Λήψη υπόψη των αποφάσεων του ΣτΕ που ακύρωσαν την παράλειψη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Δ.Πρ.Θεσαλλονίκης - Απόφαση 175/2016: Αίτηση αναστολής – Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις 4003/2014 και 4646/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, με τις οποίες διαπιστώθηκε και ακυρώθηκε
η παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας και κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής, κατά το μέρος που η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων συνεπάγεται την λήψη μέτρων σε βάρος τριών ακινήτων ιδιοκτησίας της αιτούσας, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, το ένα αποτελεί την κύρια κατοικία της και η μίσθωση των λοιπών δύο αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων της.
«…Με την 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας διαπιστώθηκε ότι υφίσταται παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην επιβαλλόμενη από το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982 έκδοση απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Χώρας. Η παράλειψη αυτή συντελέστηκε με την πάροδο εύλογου χρόνου από την παρέλευση διετίας από την αναπροσαρμογή των τιμών του έτους 2007. Επιπλέον, με την 4646/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ιδίου Δικαστηρίου ακυρώθηκε η ως άνω παράλειψη της Διοίκησης και ορίσθηκε χρόνος έναρξης της ουσιαστικής ισχύος της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Διοίκηση η 21η Μαΐου 2015. Ενόψει τούτου, και δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα, βασική πηγή εισοδήματος της αιτούσας αποτελεί η μίσθωση των δύο ακινήτων της στο Πανόραμα, όπως αυτά περιγράφονται τόσο στην πρώτη προσβαλλόμενη πράξη όσο και στην συνημμένη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση αναστολής, κατά το μέρος που η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων συνεπάγεται την λήψη μέτρων σε βάρος των εν λόγω ακινήτων. Εξάλλου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η βλάβη, η οποία θα προκληθεί στην αιτούσα από την λήψη κάποιου από τα αναφερόμενα στο άρθρο 202 παρ. 2 του ΚΔΔ μέτρα, σε σχέση με τα εμπράγματα δικαίωματά της επί του ακινήτου στην Καλαμαριά (οδός ..αρ.), στο οποίο κατοικεί (όπως συνάγεται από τη διεύθυνση που αναγράφεται επί του κρινόμενου δικογράφου), παρίσταται ανεπανόρθωτη και, ως εκ τούτου, πρέπει να ανασταλεί η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων και κατά το μέρος αυτό». Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια