Αμοιβή δικηγόρου - Συντηρητική κατάσχεση περιουσίας του εντολέα προς εξασφάλιση της απαίτησης του δικηγόρου

ΜΠρ. Πατρών 552/2016: Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Αμοιβή δικηγόρου - Επικείμενος κίνδυνος μη ικανοποίησης απαίτησης. Αποδείχθηκε ότι η καθ' ής παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αιτούντα δικηγόρου αρνείται να του καταβάλει την οφειλόμενη νόμιμη αμοιβή του για παράσταση και εκπροσώπηση της καθ' ής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών σε δύο
αγωγές διανομής ακινήτων. Η καθ' ής είναι μειωμένης περιουσιακής κατάστασης, καθώς στην Αυστραλία, όπου διαμένει μόνιμα, δεν έχει στην κυριότητα της οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, ενώ στην Ελλάδα τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της είναι το 1/8 εξ αδιαιρέτου των ακινήτων που αναφέρονται στις τελεσίδικες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου επί των άνω αγωγών διανομής.
Επειδή πρόκειται να ενεργηθεί πλειστηριασμός των άνω ακινήτων και από την κακόπιστή συμπεριφορά της καθ' ής πιθανολογείται ότι δεν πρόκειται να καταβάλει στον αιτούντα την αμοιβή του, με αποτέλεσμα να είναι πλέον αδύνατη η είσπραξη της αμοιβής του μετά την έκδοση απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί της αγωγής που έχει ήδη ασκήσει ο αιτών, αφού πλέον δεν θα έχει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και να διαταχθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο προς εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντα. Δείτε το κείμενο της απόφασης στο dsanet.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά