Μη νόμιμη η κατεδάφιση κτισμάτων της Ιεράς Μονής Καρέα στην Πεντέλη Αττικής (ΔΕφΑθ)

Mε την υπ αρ. 984/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι δεν είναι νόμιμη η κατεδάφιση λόγω δασικής έκτασης δύο κτισμάτων της Ιεράς Μονής Καρέα στη θέση «Άγιος Γεώργιος - Μορτερό» στην Πεντέλη Αττικής με την αιτιολογία ότι εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από την 11η Ιουνίου 1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν κατά τη
διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 με πράξη του Δασάρχη ως δάση ή δασικές εκτάσεις ούτε να κηρυχθούν αναδασωτέες λόγω των επεμβάσεων αυτών. Τα βασικά σημεία της απόφασης έχουν ως εξής:
«Kατά τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, η επιβαλλόμενη από το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος υποχρέωση κήρυξης αναδασωτέας καταστραφείσας δασικής έκτασης υφίσταται και για καταστραφέντα ή αποψιλωθέντα δάση και δασικές εκτάσεις ανεξαρτήτως του χρόνου καταστροφής ή αποψίλωσης τους, εφόσον μέχρι της 11ης Ιουνίου 1975 δεν είχαν χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, ώστε να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από αυτή τη χρησιμοποίηση. Η διάταξη αυτή, κατά το μέρος που εξαιρεί από την υποχρέωση αναδάσωσης εκτάσεις, οι οποίες είχαν παρανόμως χρησιμοποιηθεί πριν από την 11-6-1975, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η ανατροπή τηςδημιουργηθείσας πραγματικής κατάστασης, έχει κριθεί (ΣτΕ 3223/2012, 659/2010, 1285/2009 7μ., 3149/2006 7μ., 2126, 1316/2000, 2619/1982) ότι αντίκειται στην διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος. Κατά το μέρος, όμως, που αφορά σε δάση και δασικές εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα όχι κατόπιν αυθαίρετης και παράνομης ανθρώπινης ενέργειας, αλλά για κάποια νόμιμη αιτία, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 δεν αντίκειται στην διάταξη του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος και είναι εφαρμοστέα. Συνεπώς εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν από την 11η Ιουνίου 1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 με πράξη του Δασάρχη ως δάση ή δασικές εκτάσεις ούτε να κηρυχθούν αναδασωτέες λόγω των επεμβάσεων αυτών. Περαιτέρω, ο κανόνας της ανωτέρω εξαίρεσης από την υποχρέωση αναδάσωσης εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το μέγεθος της έκτασης και τη φύση των επ' αυτής επεμβάσεων ή από τη συνδρομή άλλων προϋποθέσεων (βλ. ΣτΕ 3223/2012, 659/2010,1285/2009 7μ.)…
Mε την αίτηση ακύρωσης προβάλλεται ότι τα επίμαχα κτίσματα εξαιρούνται από την κατεδάφιση, διότι, το μεν, υφίσταται η .../1960 άδεια του Πολεοδομικού Γραφείου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων που αφορά στην προσθήκη αποθήκης επιφανείας 19 τμ2, κατ' επέκταση υπάρχουσας οικοδομής και η 1147/1961 αναθεώρηση αυτής του Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών, το δε, υποβλήθηκε η από 19.12.1968 δήλωση του ν. 410/1968 προς τον Οικονομικό Έφορο Χαλανδρίου για την εξαίρεση από την κατεδάφιση της υπάρχουσας οικοδομής διαστάσεων 5,10μ χ 4,40μ. και ύψους 5,80μ. με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του νόμου αυτού εισφοράς και, επομένως, μη νομίμως με την προσβαλλόμενη πράξη διατάχθηκε η κατεδάφιση αυτών…
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της Χώρας υπήχθησαν, το πρώτον, σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς, με το Σύνταγμα του 1975( άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3), με σκοπό τη διατήρηση της κατά προορισμό χρήσης τους και, επομένως, σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά στην πέμπτη(5η) σκέψη, η οικοδομή που εξαιρέθηκε από την κατεδάφιση πριν από την 11η Ιουνίου 1975, νομίμως υφίσταται στην επίδικη έκταση, εφόσον η εν λόγω εξαίρεση συνιστά τη νόμιμη αιτία για την απώλεια του δασικού χαρακτήρα της έκτασης κατά το τμήμα που καταλαμβάνει η οικοδομής μη υπαγομένου του τμήματος αυτού, συνεπώς, στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Πρέπει, δε, για τον λόγο αυτό, να γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης, κατά το μέρος που με την προσβαλλόμενη απόφαση διατάχθηκε η κατεδάφιση τους και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος αυτό…
Kατ' ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής διατάχθηκε η κατεδάφιση των δύο(2) παλαιών κτισμάτων». [legalnews24.gr] Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου