Αντισυνταγματική η εξομοίωση ασκούμενων δικηγόρων με δικηγόρους 5ετίας για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (ΔΠρΑθ)

Αντισυνταγματικότητα – Ανεπίτρεπτη εξομοίωση ασκουμένων δικηγόρων με εν ενεργεία δικηγόρους πρώτης πενταετίας. Με την 18906/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Τριμελές) το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή του προσφεύγοντος δικηγόρου και ακύρωσε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, με την οποία απορρίφθηκε ένστασή
του κατά αποφάσεως του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ως άνω Ταμείου.  Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε απορριφθεί αίτηση του προσφεύγοντος για απαλλαγή του από την αναδρομική καταβολή εισφορών άσκησης δικηγορίας για τον κλάδο υγείας και πρόνοιας του καθ’ ου Ταμείου, για το χρονικό διάστημα από 5-08-2011 έως 13-02-2013. 
Κρίθηκε ότι, η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος για απαλλαγή του από τις εισφορές άσκησης και για χορήγηση σε αυτόν και στα μέλη της οικογένειάς του, ασφαλιστικού βιβλιαρίου και η οποία στηρίχθηκε στη διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄170) είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.  Και τούτο διότι, η διάταξη αυτή, στο βαθμό που εξομοιώνει τους ασκουμένους δικηγόρους με τους εν ενεργεία δικηγόρους της πρώτης πενταετίας αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Σ) σε συνδυασμό με το άρθρο 22 παρ. 5 του Σ. καθόσον θεσπίζει ενιαία ρύθμιση (υποχρεωτική υπαγωγή στον κλάδο πρόνοιας με αυτασφάλιση, ίδιο ύψος εισφορών) για διακεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, που υπάγονται σε διαφορετικό νομικό καθεστώς, δηλαδή τελούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες και οι οποίες δικαιολογούν και επιβάλλουν τη διαφοροποίηση της ασφαλιστικής του κατάστασης.  Αντίθετη μειοψηφία.  (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια