Σύμπραξη μελετητικών γραφείων - Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (ΔΕφΑθ)

ΔΕφΑθ 1404/2016 (17ο Tριμελές). Σύμπραξη μελετητικών γραφείων - Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής: Ναι μεν μετά την σύναψη της σύμβασης με σύμπραξη μελετητικών γραφείων, ως ανάδοχος πλέον νοείται αυτή καθ’ εαυτή η σύμπραξη, όπως εκπροσωπείται από τον
κοινό εκπρόσωπό της, ο οποίος ορίζεται και αντικαθίσταται από όλα, κατ’ αρχήν,τα μέλη της σύμπραξης, προς επίλυση δε των διαφορών, που ανακύπτουν κατά την εκπόνηση μελέτης, την οποία έχουν αναλάβει συμπράττοντα γραφεία μελετών, δικαίωμα να ασκήσουν την ενδικοφανή διαδικασία κατά των βλαπτικών των εννόμων συμφερόντων τους πράξεων έχουν, κατ’ αρχήν, όλα τα συμπράττοντα γραφεία και όχι καθένα αυτοτελώς, πλην δεν αποκλείεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ.171/1987 ενδικοφανών προσφυγών από ορισμένα μόνο από τα μέλη της σύμπραξης, εφόσον πρόκειται περί πράξεων που βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα αυτών, χωρίς να απαιτείται, ώστε να θεωρηθεί ως προσήκουσα τήρηση του εν λόγω σταδίου, η άσκηση των ενδικοφανών προσφυγών από τη σύμπραξη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ή από όλα τα μέλη αυτής (πρβ. ΣτΕ 2452-3/2000 7μ.,1125/1998 7μ.,3199/1998). (adjustice.gr)

Σχόλια