Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για υπερβολική διάρκεια της δίκης και έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου

Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδεικνύει για ακόμη μια φορά τις σοβαρότατες παθογένειες της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Στην υπόθεση με αρ. προσφυγής 27462/09,
το Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση των άρθρων 6 παρ.1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου χρόνου) και του άρθρου 13 (δικαίωμα σε αποτελεσματικό ένδικο μέσο) της ΕΣΔΑ.
Η υπόθεση αφορούσε προσφυγή των μελών μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στο διοικητικό δικαστήριο εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδας και μια κατασκευαστικής εταιρίας ζητώντας αποζημίωση αναφορικά με μίσθωση ενός αθλητικού κέντρου που ανήκε στην Εκκλησία και διευθυνόταν από την κατασκευαστική εταιρία. Το εθνικό δικαστήριο είχε απορρίψει την ένσταση των προσφευγόντων ότι η παραγραφή της αξίωσής τους είχε διακοπεί σύμφωνα με το άρθρο 260 ΑΚ ως αόριστη και αναπόδεικτη.
Εν  προκειμένω το ΕΔΔΑ έκρινε ότι οι προσφεύγοντες πουθενά στους λόγους εφέσεως ή στο πρόσθετο υπόμνημά τους  δεν στηρίχθηκαν στο άρθρο 260 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο η παραγραφή διακόπτεται όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση. Επομένως δεν διέγνωσε κάποιο στοιχείο αυθαιρεσίας στους λόγους απόρριψης της αίτησης των προσφευγόντων στον Άρειο Πάγο ως αόριστης και επομένως δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη).
Παρ’ όλα αυτά το Δικαστήριο σημείωσε ότι η διάρκεια των  σχετικών διαδικασιών ξεπέρασε τον «εύλογο χρόνο» και ότι το ένδικο μέσο που προβλέπεται δεν στάθηκε ικανό να παράσχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας έναντι της μεγάλης διάρκειας της όλης διαδικασίας. Ενόψει αυτών το ΕΔΔΑ καταδίκασε την Ελλάδα σε αποζημίωση 2000 ευρώ πλέον 500 ευρώ για δικαστικά έξοδα. [legalnews24.gr] Δείτε την απόφαση (στα γαλλικά) εδώ

Σχόλια