Νομικά και Δικονομικά θέματα από πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ

ΣτΕ 3153/2015 (Στ): Τα άρθρα 404, 405 παρ 1, 406 και 407 ΑΚ περί ποινικής ρήτρας είναι ενδοτικού δικαίου και, συνεπώς, είναι δυνατόν, να συμφωνηθεί, ότι ο οφειλέτης σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεών του, θα υποχρεούται να καταβάλει προς το δανειστή σωρευτικά όχι μόνον την συμφωνηθείσα ποινή, αλλά επί πλέον και κάθε άλλη αξίωση.
ΣτΕ 3154/2015 (Στ): Από το άρθρο 131 ΚΔΔ συνάγεται ότι, όταν ο αντίδικος απαντήσει κατ’ ουσίαν επί των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί
με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, χωρίς να αμφισβητήσει το παραδεκτό του δικογράφου τούτου ή το νομότυπο της προς αυτόν κοινοποίησης, η απόρριψη των προσθέτων λόγων ως απαράδεκτων, για λόγους που δεν ανάγονται στην προσβολή των δικαιωμάτων αμύνης του ή σε μη τήρηση του ουσιώδους τύπου της κοινοποίησης, δεν είναι νόμιμη.
ΣτΕ 3385/2015 (Β/7μ):  Κατ’ άρθρο 79 παρ 1 ΚΔΔ από μόνη την υποχρέωση του Δημοσίου προς καταβολή τόκων για χρέος του, που είναι παρεπόμενη του ως άνω χρέους, δεν συνάγεται υποχρέωση του διοικητικού δικαστηρίου να διατάξει αυτεπάγγελτα την επιστροφή τόκων αν δεν του υποβληθεί σχετικό αίτημα.
ΣτΕ 3523/2015 (Στ): Ο τυχόν μη ορθός προσδιορισμός στο δικόγραφο της ανακοπής της αρχής ή του νπδδ που νομιμοποιούνται παθητικώς, δεν συνεπάγεται την ακυρότητα αυτού, ούτε την απόρριψη της ανακοπής για έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως του διαδίκου, κατά του οποίου στρέφεται, δεδομένου ότι στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου ανήκει και η διερεύνηση του ποιος νομιμοποιείται παθητικά στην εκάστοτε δίκη.
ΣτΕ 3679/2015 (Στ/7μ): Παραδεκτώς προβάλλεται ισχυρισμός κατ’ άρθρο 2 ν 3900/10 περί αντισυνταγματικότητος κανονιστικής πράξεως, δεδομένου ότι η πλημμέλεια της κανονιστικής αποφάσεως αντανακλά στην πραγματικότητα το κύρος του εξουσιοδοτικού νόμου.
ΣτΕ 3876/2015 (Γ): Οι διαφορές που αναφύονται από ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις κατ’ άρθρο 1 ν 3320/05, οι οποίες αφορούν προσλήψεις προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την διενέργεια των οποίων εκδίδονται οι προβλεπόμενες πράξεις κατατάξεως των δικαιούχων σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, εκδικάζονται από τα διοικητικά εφετεία, οι αποφάσεις των οποίων είναι ανέκκλητες. (ste.gr)

Σχόλια