Έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού που καταρτίστηκε στο πλαίσιο συναινετικού διαζυγίου

AΠ 402/2020 (Πολ): Έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού που καταρτίστηκε στο πλαίσιο συναινετικού διαζυγίου.

“…Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 Κ.Πολ.Δ προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής, είναι, αφενός, η ύπαρξη χρηματικής απαιτήσεως του αιτούντος από ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου, η απαίτηση αυτή καθώς και το ποσό της να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικνύονται εγγράφως, ο δικαστής οφείλει, κατά το άρθρο 628 Κ.Πολ.Δ., να μην εκδώσει διαταγή πληρωμής, στην περίπτωση δε, που παρά την έλλειψη της διαδικαστικής αυτής προϋπόθεσης, εκδοθεί διαταγή πληρωμής, αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτου, κατά τα άρθρα 632 και 633 Κ.Πολ.Δ. Η ακύρωση της διαταγής πληρωμής για το λόγο αυτόν απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη δυνατότητας να αποδειχθεί η απαίτηση από άλλα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 1378/2009, ΑΠ 665/2006, ΑΠ 100/2004)…

Έτσι, η καθής η ανακοπή επέδωσε στον ανακόπτοντα την από 5-2-2014 εξώδικη δήλωσή της, με την οποία ζήτησε από αυτόν να της καταβάλει εκ της άνω αιτίας, εντός της ταχθείσας με την τελευταία προθεσμίας, το ποσόν των 18.640,00 Ευρώ. Ακολούθως, μετά την άρνηση του τελευταίου να συμμορφωθεί προς την άνω συμβατική του υποχρέωση, άσκησε την από 20-2-2014 αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία ζήτησε, με την ιδιότητα της ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, να υποχρεωθεί ο ανακόπτων να της καταβάλει από οφειλόμενες, συμφωνημένες, περιοδικές παροχές που αφορούσαν την καταβολή διατροφής τούτου, για το χρονικό διάστημα από 5-1-2010 έως και το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2013, το συνολικό ποσόν των 18.700,00 Ευρώ, πλέον νομίμων τόκων και δικαστικών εξόδων. Με βάση το προαναφερθέν κατά το περιεχόμενό του, από 26-6-2009 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό των διαδίκων, το οποίο προσκομίσθηκε ενώπιον του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εκδόθηκε η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής. Από την επισκόπηση της άνω αιτήσεως όσο και της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση τηρήθηκαν οι όροι και διατυπώσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 623 επ, του ίδιου Κώδικα, για την έκδοση έγκυρης διαταγής πληρωμής, καθόσον στην ένδικη αίτηση εξατομικεύεται πλήρως, δια της αναφοράς των αναγκαίων για το σκοπό αυτό περιστατικών, έστω και συνοπτικά, από απόψεως αντικειμένου, είδους και τρόπου γενέσεώς της η ένδικη αξίωση της καθής, υπό την προεκτεθείσα ιδιότητά της (της ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων), αφού ρητώς αναφέρεται και σε κάθε περίπτωση ευχερώς συνάγεται εκ του κειμένου της, ότι η αιτία της απαιτήσεως του εκπροσωπουμένου από την ίδια τέκνου των διαδίκων είναι η εκ του νόμου αξίωση του τελευταίου προς διατροφή του, όπως αυτή προκύπτει και προσδιορίστηκε ως προς το ύψος, το χρόνο καταβολής της και το πρόσωπο του υποχρέου, από την από 26-6-2009 έγγραφη συμφωνία που καταρτίστηκε στα πλαίσια της εκδόσεως του συναινετικού διαζυγίου. Επίσης, στην προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής αναφέρεται η ύπαρξη συγκεκριμένης χρηματικής απαιτήσεως του εκπροσωπουμένου από την καθής η ανακοπή ανηλίκου τέκνου του ανακόπτοντος από την ως άνω έγγραφη συμφωνία, με την οποία ο τελευταίος κατά προσδιορισμό της εκ του νόμου υποχρεώσεώς του ανέλαβε και συμβατικά την υποχρέωση να καταβάλλει στο μέλλον διατροφή προς το ανήλικο τέκνο του ύψους 900,00 Ευρώ μηνιαίως, απαίτηση η οποία αποδεικνύεται άμεσα από το ως άνω από 26-6-2009 (έγγραφο) ιδιωτικό συμφωνητικό. Η επίκληση και προσκομιδή του τελευταίου αρκούσε - σε συνδυασμό και με την άπρακτη παρέλευση του χρόνου καταβολής των οφειλομένων μηνιαίως παροχών - για την έκδοση της προσβαλλομένης διαταγής πληρωμής. Συνακόλουθα, η αναφορά στην ένδικη αίτηση και στην προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής, α) τόσο της εκδοθείσας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων 5734/2009 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην καθής η ανακοπή και υποχρεώθηκε ο ανακόπτων να καταβάλει ως προσωρινή διατροφή στο τελευταίο το ποσόν των 900,00 Ευρώ μηνιαίως, της οποίας άλλωστε έπαυσε αυτοδικαίως η ισχύς, εφόσον, όπως δεν αμφισβητείται και από την καθής η ανακοπή, δεν ασκήθηκε τακτική αγωγή κατά του ανακόπτοντος για τα ίδια ζητήματα, εντός της νόμιμης προθεσμίας των 30 ημερών από της εκδόσεως της άνω αποφάσεως (αρ. 693 Κ.Πολ.Δ), όσο και β) της 985/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία, αφού επικυρώθηκε η ως άνω συμφωνία των διαδίκων κατά το μέρος που αφορούσε την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην καθής η ανακοπή και τη ρύθμιση του δικαιώματος της επικοινωνίας του τελευταίου με τον ανακόπτοντα, ουδεμία αμφιβολία ή σύγχυση δημιουργούν ως προς την αιτία με βάση την οποία υποχρεώθηκε ο ανακόπτων να καταβάλει στην καθής η ανακοπή για λογαριασμό του τέκνου της την ως άνω μηνιαία περιοδική παροχή με την προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής, εφόσον όπως ήδη προεκτέθηκε η τελευταία εκδόθηκε νόμιμα με βάση το από 26-6-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε στα πλαίσια της εκδόσεως του συναινετικού διαζυγίου τους απορριπτομένου ως αβασίμου του περί αοριστίας πρώτου λόγου της ανακοπής..."….

Ετσι που έκρινε το Εφετείο με την προσβαλλομένη απόφαση δεν υπέπεσε στην αποδιδομένη με τον παραπάνω, από το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ, αναιρετικό λόγο πλημμέλεια καθόσον δεν παρέλειψε, παρά το νόμο, να κηρύξει (απορρίψει) το απαράδεκτο της ανακοπτομένης διάταξης πληρωμής λόγω αοριστίας της υποβληθείσης προς έκδοση αυτής [από 20.2.14] αιτήσεως της αναιρεσιβλήτου ως προς την εξατομίκευση της χρηματικής, εκ διατροφής, απαιτήσεως της τελευταίας [για την οποία και ζητήθηκε η έκδοσή της] δεχθείσα (η προσβαλλομένη απόφαση) με πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογία την πληρότητα του εισαγωγικού δικογράφου της παραπάνω αιτήσεως με την υποστηρίζουσα την παραδοχή αυτή αιτιολογία της εξειδικεύσεως σ' αυτό (δικόγραφο) της αξιώσεως της αναιρεσιβλήτου δια της συνοπτικής αναφοράς των θεμελιωτικών, από απόψεως αντικειμένου, είδους και τρόπου γεννέσεως αυτής, πραγματικών περιστατικών…" (areiospagos.gr)

Ολόκληρη η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ

 

Σχόλια