Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων διασυνοριακού χαρακτήρα αποκλειστικά σε συγκεκριμένη γλώσσα, αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης (ΔΕΕ)

Απόφαση του ΔΕΕ της 21ης Ιουνίου 2016 στην υπόθεση C-15/15 New Valmar BVBA κατά Global Pharmacies Partner Health Srl. Η υποχρέωση εκδόσεως τιμολογίων διασυνοριακού χαρακτήρα αποκλειστικώς σε συγκεκριμένη γλώσσα, επί ποινή ακυρότητας, αντίκειται στο δίκαιο της Ένωσης. Τα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συντάσσουν τέτοιου είδους τιμολόγια σε άλλη γλώσσα, την οποία γνωρίζουν και στην οποία το κείμενο θεωρείται αυθεντικό, όπως και στην
γλώσσα που επιβάλλει η νομοθεσία.
Η υπόθεση αυτή αφορά ένδικη διαφορά σχετικά με ανεξόφλητα τιμολόγια μεταξύ της New Valmar, εταιρίας εγκατεστημένης στην ολλανδόφωνη περιφέρεια του Βελγίου, και της Global Pharmacies Partner Health (GPPH), εταιρίας εγκατεστημένης στην Ιταλία. Η GPPH επικαλέστηκε την ακυρότητα των επίμαχων τιμολογίων για τον λόγο ότι παραβίαζαν τους κανόνες περί γλωσσικού καθεστώτος οι οποίοι, κατ’ αυτήν, ήταν κανόνες δημοσίας τάξεως στο Βέλγιο.
Το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφάνθηκε ότι το άρθρο 35 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε κανονιστική ρύθμιση ομόσπονδης οντότητας κράτους μέλους, όπως η Φλαμανδική Κοινότητα του Βασιλείου του Βελγίου, η οποία επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση η οποία έχει την έδρα εκμεταλλεύσεώς της στο έδαφος της οντότητας αυτής να διατυπώνει το σύνολο των στοιχείων που αναγράφονται στα τιμολόγια τα οποία αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές αποκλειστικώς στην επίσημη γλώσσα αυτής της ομόσπονδης οντότητας, επί ποινή ακυρότητας των τιμολογίων, την οποία το δικαστήριο οφείλει να διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως.

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου