Επιβολή προστίμου σε Τράπεζα λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες


Διοικ.Πρωτοδικείο Αθηνών 6456/2019, 18ο Τμήμα: Απόφαση επιβολής προστίμου της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή σε βάρος πιστωτικού ιδρύματος λόγω εκπρόθεσμης χορήγησης κατάστασης οφειλών σε οφειλέτες
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 4161/2013 (Α΄ 143), θεσπίζεται, αφενός μεν η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να παραδίδουν κατόπιν υποβολής  σχετικού αιτήματος, εντός  προθεσμίας δέκα ημερών και χωρίς επιβάρυνση, στους οφειλέτες την περιγραφόμενη σε αυτές κατάσταση οφειλών, αφετέρου δε η επιβολή στα ανωτέρω ιδρύματα κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσής τους – καθισταμένης κατ’ αυτόν τον τρόπο της ανωτέρω προθεσμίας αποκλειστικής –, χωρίς όμως να προσδιορίζεται περαιτέρω ο ειδικότερος τρόπος παράδοσης αυτής (αυτοπρόσωπη παραλαβή από το κατάστημα, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.), ο οποίος, κατά συνέπεια, εναπόκειται στην κατά περίπτωση συμφωνία των μερών.
Δεδομένης δε της ένταξης της εν λόγω διάταξης στον νόμο περί ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και ενόψει του ότι σκοπός της είναι η ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης των αιτημάτων των οφειλετών, με στόχο την ένταξή τους στις ευεργετικές ρυθμίσεις του νόμου αυτού, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, εντός της ανωτέρω οριζόμενης δεκαήμερης προθεσμίας, να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι ανωτέρω καταστάσεις να είναι διαθέσιμες προς παραλαβή από τους αιτούντες οφειλέτες, αναλόγως του εκάστοτε συμφωνηθέντος τρόπου παράδοσης αυτών. (πηγή: adjustice.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr