Ακύρωση Διαταγής Πληρωμής: Παράνομη η εισφορά του ν. 128/1975


Ειρ.Αθηνών 6430/2017: Ο ανακόπτων με την ανακοπή του ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθ. 14287/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ης το ποσό των 12.592,26 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων. Η ανακοπή γίνεται δεκτή κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος. 
Η εισφορά του Νόμου 128/1975 είχε μετακυλιστεί στον ανακόπτοντα και παρανόμως ανατοκιζόταν από την καθ’ ης. Τα σχετικά ποσά ενσωματώθηκαν στην κύρια οφειλή και επενέργησαν στο πληττόμενο με την ανακοπή συνολικό ύψος της οφειλής ώστε η απαίτηση της καθ΄ης βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής να είναι στο σύνολό της ανεκκαθάριστη. 
Απορρίπτεται η σχετική ένσταση της καθ΄ης καθόσον εκτίθενται με πληρότητα και σαφήνεια όλα τα πραγματικά εκείνα περιστατικά για τη θεμελίωσή του, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν αμφισβητείται το ύψος του οφειλόμενου ποσού, ώστε να υποχρεούται ο ανακόπτων να αναφέρει το πραγματικά οφειλόμενο από μέρους του ποσό, αλλά η αποδεικτικότητα των προσκομισθέντων εγγράφων για την έκδοση της προσβαλλόμενης και το εκκαθαρισμένο της απαίτησης. Ο λόγος είναι ως εκ τούτων αρκούντως ορισμένος και νόμιμος. Ο δανειολήπτης επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου σύμφωνα με την ΟλΑΠ 13/2015 θεωρείται τελικός αποδέκτης των πιστωτικών υπηρεσιών της τράπεζας και συνεπώς καταναλωτής.   
Η ένσταση εκ του άρθρου 281 ΑΚ που προβάλλει η καθ’ ης είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη διότι δεν προβάλλεται επικουρικά προς την άρνησή της καθ΄ης περί εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2251/1994, και, σε κάθε περίπτωση, ως παντελώς αναπόδεικτος και αβάσιμος, αφού από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν απεδείχθησαν τα πραγματικά περιστατικά που τον συγκροτούν.
(Επιμέλεια Αγγελική Κωστάρα Δικηγόρος Κορίνθου-ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ- Α ΤΣΙΦΤΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)
Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια