Άσκηση ενδίκου μέσου από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και χωρίς ειδικό πληρεξούσιο

Απόφαση 37/2016 Αρείου Πάγου (ποιν.): Άσκηση αίτησης αναίρεσης από δικηγόρο που δεν είχε παραστεί ως συνήγορος στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και χωρίς σχετική εντολή του κατηγορουμένου, αφού δεν προσαρτήθηκε σ` αυτή, όπως απαιτείται από τον νόμο, σχετικό ειδικό πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
«Κατά το άρθρο 465 παρ. 1 ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει, είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο,
ο οποίος έχει εντολή να το ασκήσει, κατά τους όρους του άρθρου 96 ΚΠΔ. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Επίσης, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, το ένδικο μέσο κατά καταδικαστικής απόφασης, που παρέχεται σ` αυτόν που καταδικάσθηκε, μπορεί να ασκηθεί για λογαριασμό του και από τον συνήγορο που είχε παραστεί στη συζήτηση.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 96 παρ. 2 και 42 παρ. 2 εδ. β` και γ` ΚΠΔ, προκύπτει ότι, για να είναι παραδεκτό το ένδικο μέσο, το οποίο ασκείται από αντιπρόσωπο για λογαριασμό του δικαιούμενου στην άσκηση του, πρέπει: α) να υπάρχει, κατά τον χρόνο άσκησης του, ειδική εντολή για προσβολή της απόφασης που εκδόθηκε, β) η εντολή αυτή να έχει δοθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη δήλωση, η οποία να φέρει βεβαίωση για τη γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε αρχή (δημόσια, δημοτική ή κοινοτική) ή από δικηγόρο και γ) το πληρεξούσιο έγγραφο, (συμβολαιογραφικό ή απλή έγγραφη δήλωση), να προσαρτάται, σε πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο, στη σχετική έκθεση άσκησης του ενδίκου μέσου και να φέρει την υπογραφή ή τη σφραγίδα του αρμόδιου γραμματέα, αν αυτό δεν μνημονεύεται ρητά στη σχετική έκθεση. 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα να το ασκήσει ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόμο για την άσκηση του, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το αρμόδιο δικαστήριο (ως συμβούλιο), μετά από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν ενώπιόν του, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και καταδικάζει αυτόν που το άσκησε στα δικαστικά έξοδα. 
Τέλος κατ` άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α` ΚΠΔ αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. 
Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη από 9-3-2015 αίτηση αναίρεσης, πλήττεται η 360/2014 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου, με την οποία ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων καταδικάστηκε για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε χρήση πλαστού κατ'εξακολούθηση σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών και η οποία, σύμφωνα με την από 16-2-2015 υπηρεσιακή βεβαίωση της γραμματέα του ποινικού τμήματος του Πρωτοδικείου Νάξου, καταχωρήθηκε καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο στις 16-2-2015. Η άνω αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε (εμπρόθεσμα) για λογαριασμό του κατηγορουμένου από τον δικηγόρο Αθηνών ... χωρίς ο τελευταίος να έχει παραστεί ως συνήγορος του αναιρεσείοντος στη σχετική δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση. Το γεγονός δε αυτό προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, τα οποία παραδεκτά επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου και στα οποία αναφέρεται ότι ο αναιρεσείων, ο οποίος ήταν παρών στη δίκη, διόρισε ως συνήγορο να τον υπερασπιστεί τον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Νάξου, ... Επίσης, προκύπτει ότι ο προαναφερόμενος δικηγόρος … άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης χωρίς σχετική εντολή του κατηγορουμένου, αφού δεν προσαρτήθηκε σ` αυτή, όπως απαιτείται από τον νόμο, σχετικό ειδικό πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο του. 
Επομένως, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 εδ. α` ΚΠΔ, να απορριφθεί ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ)». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου