Προσωρινή δικαστική προστασία: Εκχώρηση μισθωμάτων - Αυθαίρετη χρήση αιγιαλού (ΔΠρΑθ)

Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Εκχώρηση Μισθωμάτων: Με την 70/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές) απορρίφθηκε η υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του αιτούντος χρέος ποσού 9.600 ευρώ, προερχόμενο από φερόμενα ως ανείσπρακτα μισθώματα, τις απαιτήσεις του για τα οποία εκχώρησε στο
Ελληνικό Δημόσιο ο εκμισθωτής του ακινήτου, όπου στεγάζεται η επιχείρηση του αιτούντος, λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.
Κρίθηκε ότι, η φύση του εν λόγω χρέους (από μισθώματα επαγγελατικής στέγης) και η υποκείμενη σχέση (μίσθωση) είναι ιδιωτική και ως εκ τούτου η απαίτηση του Δημοσίου για την οποία διενεργείται διοικητική εκτέλεση, είναι ιδιωτικού δικαίου. Ως εκ τούτου, αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται κατά την ταμειακή βεβαίωση και την αναγκαστική είσπραξη απαιτήσεων που είναι κατά τη φύση τους ιδιωτικού δικαίου είναι τα πολιτικά δικαστήρια, καθώς οι εν λόγω διαφορές είναι ιδιωτικές.  
Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού: Με την 82/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές) το Δικαστήριο απέρριψε την υπό κρίση αίτηση αναστολής κατά πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, με το οποίο είχε επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας εταιρείας, η οποία διατηρεί κατάστημα στην παραλιακή περιοχή της Αρτέμιδας Αττικής, ποσό 6.699,68 ευρώ, ως προδήλως απαράδεκτη.  
Κρίθηκε ότι, η διαφορά, η οποία δημιουργείται από την έκδοση του ως άνω πρωτοκόλλου φέρει τα χαρακτηριστικά ιδιωτικής διαφοράς, αφού η εν λόγω αποζημίωση, που επιβάλλεται σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος, στην έννοια του οποίου, κατά το άρθρο 2 του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. Α΄285), συγκαταλέγεται και ο αιγιαλός, έχει το χαρακτήρα ανταλλάγματος για την ωφέλεια που αποκομίζει ο αυθαίρετος χρήστης, ήτοι ανταλλάγματος αναλόγου με εκείνο που οφείλεται στον εκμισθωτή ιδιωτικού ακινήτου, ως μίσθωμα, για την όμοια ωφέλεια που αποκομίζει ο μισθωτής από τη χρήση του μισθίου.  
Δεν παραλλάσσει δε η μορφή αυτής της διαφοράς από το γεγονός ότι το ως άνω αντάλλαγμα της χρήσης καθορίζεται, για τη μεν μίσθωση με σύμβαση, για τη δε αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος, από το αρμόδιο όργανο με πρωτόκολλο, εφόσον και στις δύο περιπτώσεις την ίδια πάντως ωφέλεια καλύπτει, ενώ τελικά και η αποζημίωση που ορίζεται με το πρωτόκολλο μπορεί να καθορισθεί σε άλλο ύψος μετά από ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η εκδίκαση της ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου καθορισμού της αποζημίωσης για αυθαίρετη χρήση αιγιαλού υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 3 του Συντάγματος. (dprotodikeio-ath.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά