Σημείο το οποίο παραπέμπει στη μαριχουάνα, δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Με απόφαση του το ΔΕΕ (στην υπόθεση T-683/18 Santa Conte κατά EUIPO) έκρινε ότι σημείο το οποίο παραπέμπει στη μαριχουάνα δεν δύναται, στο παρόν στάδιο εξέλιξης του δικαίου, να καταχωρισθεί ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιου είδους σημείο είναι αντίθετο στη δημόσια τάξη, σύμφωνα με το Δικαστήριο.
Το 2016, η Santa Conte κατέθεσε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) αίτηση καταχώρισης του ακόλουθου εικονιστικού σημείου ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρόφιμα, ποτά και υπηρεσίες εστίασης:
Το EUIPO απέρριψε την αίτησή της, θεωρώντας ότι το σημείο ήταν αντίθετο στη δημόσια τάξη. Κατόπιν τούτου, η S. Conte προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του EUIPO[1] .
Με την απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου 2019, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την εν λόγω προσφυγή, επικυρώνοντας την απόφαση του EUIPO. Το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το EUIPO ορθώς εκτίμησε ότι η στυλιζαρισμένη απεικόνιση του φύλλου κάνναβης ήταν το επικοινωνιακό σύμβολο της μαριχουάνας και ότι η λέξη «amsterdam» αναφερόταν στο γεγονός ότι στην πόλη του Άμστερνταμ υπάρχουν σημεία πώλησης του εν λόγω ναρκωτικού που παράγεται από την κάνναβη, λόγω της ανοχής, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, της πώλησής του στις Κάτω Χώρες.
Εξάλλου, η μνεία της λέξεως «store», η οποία συνήθως σημαίνει «κατάστημα» ή «μαγαζί», έχει ως αποτέλεσμα το κοινό να προσδοκά τα πωλούμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν το εν λόγω σημείο να αντιστοιχούν σε εκείνα που θα πωλούνταν σε κατάστημα πώλησης ναρκωτικών ουσιών.
Ως εκ τούτου, το Γενικό Δικαστήριο, μολονότι αναγνωρίζει ότι η κάνναβη δεν θεωρείται ναρκωτικό εάν η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) είναι κατώτερη ενός συγκεκριμένου ορίου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, εν προκειμένω, το συγκεκριμένο σημείο προσελκύει την προσοχή των καταναλωτών μέσω του συνδυασμού των διαφόρων αυτών στοιχείων, καθώς οι καταναλωτές δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκην ειδικές επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις σχετικά με την κάνναβη ως ναρκωτική ουσία, η οποία είναι απαγορευμένη σε μεγάλο αριθμό κρατών της Ένωσης.
Όσον αφορά την έννοια της «δημόσιας τάξης», το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι, μολονότι, στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, το ζήτημα της νομιμοποίησης της κάνναβης για θεραπευτικούς ή ακόμη και ψυχαγωγικούς σκοπούς αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών, εντούτοις, στο παρόν στάδιο εξέλιξης του δικαίου, η κατανάλωση και η χρήση της παραμένουν παράνομες πέραν του προαναφερθέντος ορίου στην πλειονότητα των εν λόγω κρατών μελών.
Επομένως, η καταπολέμηση της διάδοσης της ναρκωτικής ουσίας που παράγεται από την κάνναβη ανταποκρίνεται, στα κράτη αυτά, σε σκοπό δημόσιας υγείας, συνιστάμενο στην καταπολέμηση των επιβλαβών συνεπειών της. Επομένως, οι ρυθμίσεις σχετικά με την κατανάλωση και τη χρήση της εν λόγω ουσίας εμπίπτουν στην έννοια της «δημόσιας τάξης».
Εξάλλου, η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης, και ότι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών εντάσσεται στους τομείς της ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας με διασυνοριακή διάσταση, στους οποίους προβλέπεται παρέμβαση του νομοθέτη της Ένωσης.
Λαμβανομένου υπόψη αυτού του θεμελιώδους συμφέροντος, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι το γεγονός ότι το επίμαχο σημείο θα γίνει αντιληπτό από το ενδιαφερόμενο κοινό ως ένδειξη ότι τα τρόφιμα και τα ποτά που μνημονεύονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος, καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες, περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες είναι παράνομες σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών, αρκεί για τη διαπίστωση της αντίθεσής του στη δημόσια τάξη.
Το Γενικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι, δεδομένου ότι μία από τις λειτουργίες του σήματος συνίσταται στον προσδιορισμό της εμπορικής προελεύσεως του προϊόντος ή της υπηρεσίας ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να προβεί στις επιλογές του, το επίμαχο σημείο, καθόσον θα γίνει αντιληπτό κατά τον τρόπο που περιγράφηκε ανωτέρω, παρακινεί, εμμέσως πλην σαφώς, στην αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή, τουλάχιστον, εξοικειώνει το κοινό με την ιδέα της κατανάλωσής τους. (curia.europa.eu)
__________________________
[1] Μεταξύ των λόγων αρνήσεως καταχωρίσεως σήματος περιλαμβάνεται και εκείνος που αφορά «σήματα τα οποία είναι αντίθετα στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη». Όσον αφορά την αντίθεση σήματος στη δημόσια τάξη, βλ. απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Μαρτίου 2018 στην υπόθεση T-1/17, La Mafia SE SIENTA A LA MESA (ανακοινωθέν τύπου αριθ. 33/18). Όσον αφορά τη (μη) αντίθεση σήματος στα «χρηστά ήθη», βλ. τις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα της 2ας Ιουλίου 2019 στην υπόθεση C-240/18P, Constantin Film Produktion GmbH κατά EUIPO (ανακοινωθέν τύπου αριθ. 86/19

Σχόλια