Ακύρωση κατάσχεσης σε ακίνητη περιουσία φυσικού προσώπου για ατομικά χρέη και για χρέη με την ιδιότητα εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας (ΔΠρΑθ)


ΔΠρΑθ 6331/2019 (18ο Τμήμα): Ακύρωση της έκθεσης κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου για χρέη ατομικά και ως ομόρρυθμου εταίρου. Απόσβεση της οφειλής εκ των ατομικών χρεών λόγω εξόφλησης. Έλλειψη έκδοσης και κοινοποίησης ατομικής ειδοποίησης στο πρόσωπό του. Η επίδοση στο φυσικό πρόσωπο των καταλογιστικών σε βάρος του νομικού προσώπου πράξεων δεν συνιστά προηγούμενη επίκαιρη ενημέρωσή του.
Στην υπόθεση αυτή η φορολογική αρχή επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος, τόσο για ατομικά του χρέη, όσο και για χρέη με την ιδιότητα του εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας. Καθόσον αφορά στα ατομικά χρέη, το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη του ότι άμεση απόδειξη της απόσβεσης της οφειλής συνιστά και η ομολογία του επισπεύδοντος Δημοσίου σχετικά με την εξόφληση του χρέους, ακύρωσε την ένδικη έκθεση (κατά το μέρος αυτό). 
Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε ότι μη νόμιμα επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση και για τις οφειλές εκ της συμμετοχής του ανακόπτοντος στο νομικό πρόσωπο, αφού ο ανακόπτων, ο οποίος ως ομόρρυθμος εταίρος έχει απλή πρόσθετη ευθύνη προς πληρωμή των χρεών της εταιρείας, δεν είχε ενημερωθεί νομίμως γι’ αυτές (τις οφειλές), προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του «οφειλέτη». Τούτο, διότι, όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία του φακέλου, δεν εκδόθηκε ούτε κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα ατομική ειδοποίηση, που να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, και, συγκεκριμένα, να περιέχει τον αριθμό και τη χρονολογία του κάθε τριπλότυπου βεβαίωσης, για το οποίο φέρεται να ευθύνεται. 
Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν συνιστά προηγούμενη επίκαιρη ενημέρωση του φυσικού προσώπου (ανακόπτοντος) η επίδοση σε αυτόν των καταλογιστικών σε βάρος του νομικού προσώπου πράξεων, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονταν σε αυτές τα στοιχεία των κρίσιμων ταμειακών βεβαιώσεων (οι οποίες εκδόθηκαν μεταγενέστερα) και το ακριβές ύψος των χρεών αυτών. (adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά