Κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου αναβολής χωρίς εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού των 40 ευρώ (ΔΠρΑθ)

Με την 8864/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Τριμελές), το Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή κατά πράξεως του επικεφαλής του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την οποία είχε επιβληθεί εις βάρος των προσφευγόντων πρόστιμο, συνολικού ύψους 11.264 ευρώ, καθώς και προσωρινή αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματός τους, λόγω της κυκλοφορίας του, ως υπέρβαρου, άνω του 20%, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49), ελλείψει νομιμοποιήσεως.  
Περαιτέρω, διατάχθηκε η διαβίβαση αντιγράφου της αποφάσεως αυτής προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου το τμήμα εκκαθάρισης δικαστικών δαπανών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη του μη καταβληθέντος, υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., παραβόλου αναβολής, ύψους σαράντα (40) ευρώ.  
Και τούτο διότι, παρόλο που ο φερόμενος ως πληρεξούσιος δικηγόρος των προσφευγόντων κατέθεσε επί της έδρας το υπ’ αριθ. 12028483495704100048 ηλεκτρονικό παράβολο, πλην όμως, δεν κατέβαλε παραχρήμα το αντίστοιχο ποσό των 40 ευρώ, όπως προκύπτει από τον προσδιορισμό καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής του, μέχρι τις 10.4.2017.  
Κατά τούτο, η προθεσμία αυτή παρήλθε άπρακτη και το οφειλόμενο υπέρ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ παράβολο δεν ενεργοποιήθηκε προς χρήση, διά της πληρωμής του, ούτε μέχρι την πρώτη συζήτηση. (adjustice.gr)

Σχόλια