Αναγνώριση αλλοδαπού ως πολιτικού πρόσφυγα - Χορήγηση ασύλου (ΔΕφΑθ)

Απόφαση Δ.Εφ.Αθηνών 29/2016 σε Συμβούλιο (Ακυρωτικός Σχηματισμός): Αίτηση αναστολής κατά αποφάσεως της Επιτροπής Προσφυγών Ασύλου – Αναγνώριση της αιτούσας αλλοδαπής ως πολιτικού πρόσφυγα – Χορήγηση ασύλου. Από τα προσκομισθέντα στοιχεία πιθανολογείται ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα επέλθει ανεπανόρθωτη ή δύσκολα επανορθώσιμη βλάβη στην αιτούσα, έστω και αν στη συνέχεια ήθελε
ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως κατά της αυτής πράξεως, λόγω της επαπειλούμενης σύλληψής της εξαιτίας της συμμετοχής της σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, λαμβανομένου, επιπλέον, υπόψη ότι από την από 28-10-2014 έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας προκύπτει ότι η κυβέρνηση της Αιθιοπίας είναι εχθρική στην διαφωνία, προβαίνει σε αυθαίρετες συλλήψεις και κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγορίας προκειμένου να καταστείλει τους διαφωνούντες , προβαίνει σε ευρεία χρήση βασανιστηρίων ή άλλων μεθόδων απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης σε πραγματικούς ή φερόμενους ως αντιφρονούντες, τα αποτελέσματα δε της καταστολής εκδηλώνονται συχνά σε μεγάλη κλίμακα στον τόπο καταγωγής της αιτούσας. Κατ’ ακολουθία αυτών και ενόψει του ότι η Διοίκηση με το έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο δεν επικαλείται σπουδαίους λόγους, που να επιβάλλουν την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση προς αποτροπή τυχόν δυσεπανόρθωτης βλάβης της αιτούσας σε περίπτωση αναγκαστικής απομάκρυνσής της από την Ελλάδα και επιστροφής της στην Αιθιοπία. (asjustice.gr)

Σχόλια