Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

ΔΕφΑθ 1102/2017 (18ο Τριμελές): Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της διαχείρισης του συνόλου των δικαιωμάτων, που προβλέπεται από τις συμβάσεις που συνάπτει η προσφεύγουσα με τα μέλη της, συνιστά όρο συναλλαγής, που θέτει εμπόδια στην ελευθερία των μελών της κατά την άσκηση του δικαιώματός τους ως δημιουργών. 
Συνεπώς, η άρνηση της προσφεύγουσας να αναλάβει τη διαχείριση ορισμένων μόνο από τις δώδεκα κατηγορίες εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος των μουσικών δημιουργών, που απαριθμούνται στην απόφαση "GEMA II" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της επιχείρησης, που εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 2του ν.703/1977.
Η προμήθεια, που επιβάλλει η προσφεύγουσα στα μέλη της, στο μέτρο που υπερβαίνει το 15% επί των εισπράξεων για τα μηχανικά και ιδιαίτερα τα φωνογραφικά δικαιώματα είναι καταχρηστική κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.703/1977. (adjustice.gr)

Σχόλια