Ακυρότητα πλειστηριασμού λόγω παρεμπόδισης ή απομάκρυνσης πλειοδοτών από τον δανειστή ή υπερθεματιστή με σκοπό να κατακυρωθεί το πράγμα αντί κατώτερου τιμήματος

ΑΠ 282/2020 (πολ.): Ακυρότητα πλειστηριασμού λόγω παρεμπόδισης ή απομάκρυνσης πλειοδοτών από τον δανειστή ή υπερθεματιστή ή τρίτων που βρίσκονται σε συνεννόηση μαζί του, προκειμένου να κατακυρωθεί το πράγμα αντί κατωτέρου τιμήματος στον υπερθεματιστή. Πρέπει να καθορίζονται στο δικόγραφο της ανακοπής και τα πρόσωπα, τα οποία προσήλθαν ή επρόκειτο να προσέλθουν κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και τα οποία απομακρύνθηκαν ή εμποδίστηκαν να προσέλθουν συνεπεία δολίων ενεργειών του δανειστή ή του υπερθεματιστή, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η βασιμότητα τούτου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει αοριστία του δικογράφου της ανακοπής, η οποία δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις ή με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με τις αποδείξεις.

“…Aπό τις διατάξεις των άρθρων 200, 281 και 288 του ΑΚ, (σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 959, 963, 988 και 1005 του ΚΠολΔ) προκύπτει ότι, κάθε ενέργεια του δανειστή ή του υπερθεματιστή, η τρίτων που βρίσκονται σε συνεννόηση με τον υπερθεματιστή, η οποία παρεμποδίζει την πλειοδοσία και κατά συνέπεια την επιτυχία μεγαλύτερου εκπλειστηριάσματος και ειδικότερα κάθε ενέργεια των ανωτέρω προσώπων που τείνει σε παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού με απομάκρυνση των πλειοδοτών προς τον σκοπό να κατακυρωθεί το πράγμα αντί κατωτέρου τιμήματος στον υπερθεματιστή είναι αντίθετη προς την καλή πίστη που διέπει την ελευθερία των συναλλαγών και ο πλειστηριασμός που διενεργείται με τέτοιες αθέμιτες πράξεις και ενέργειες είναι άκυρος. Για να απαγγελθεί όμως στην περίπτωση αυτή ακυρότητα, πρέπει ο επικαλούμενος αυτήν να καθορίζει στο δικόγραφο της ανακοπής και τα πρόσωπα, τα οποία προσήλθαν ή επρόκειτο να προσέλθουν κατά τη διενέργεια του πλειστηριασμού και τα οποία απομακρύνθηκαν ή εμποδίστηκαν να προσέλθουν συνεπεία δολίων ενεργειών του δανειστή ή του υπερθεματιστή, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η βασιμότητα τούτου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει αοριστία του δικογράφου της ανακοπής, η οποία δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις ή με παραπομπή σε άλλα έγγραφα ή με τις αποδείξεις (ΑΠ1716/2011, ΑΠ1343/2008, ΑΠ147/2004).
Εξ άλλου κατά το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο. Ειδικότερα ο από την ανωτέρω διάταξη λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο, παρά τη μη επαρκή έκθεση σε αυτήν των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του αιτήματος της αγωγής, ανακοπής ή ένστασης την έκρινε ορισμένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται με επάρκεια ή αν παρά την επαρκή έκθεση των στοιχείων αυτών την απέρριψε ως αόριστη (ΑΠ583/2017, ΑΠ 7/2015, ΑΠ104/ 2014). Τον από το άρθρο 559 αρ. 14 του ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης για παρά τον νόμο κήρυξη ή μη κήρυξη ακυρότητας, μπορούν να θεμελιώσουν και ακυρότητες της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον θεμελιώνουν λόγους ανακοπής, προβαλλόμενους με το σχετικό ένδικο βοήθημα (ΑΠ 1405/2012).
Από την παραδεκτή κατά το άρθρο 561 παρ.2 ΚΠολΔ επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων προκύπτει η ακόλουθη δικαστική διαδρομή: ο αναιρεσείων άσκησε την ένδικη ανακοπή στην οποίαν παρέθετε τους έξι ακόλουθους λόγους: α) ακυρότητα του διεξαχθέντος την 21-3-2012 πλειστηριασμού του ακινήτου του λόγω εσφαλμένης περιγραφής του στην ...15-3-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης (διάστασης μεταξύ της πραγματικής και της νομικής κατάστασης αυτού, διότι φέρεται ως ιδιοκτησία του ισογείου ενώ βρίσκεται στο β' όροφο οικοδομής, β) μη νομότυπη διατύπωση της κατ' άρθρο 999 παρ.3 ΚΠολΔ δημοσίευσης της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στο οικείο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων λόγω της ως άνω εσφαλμένης περιγραφής του ακινήτου, γ) μη νόμιμη επίδοση της πέμπτης επαναληπτικής περίληψης της ...2011 κατασχετήριας έκθεσης με βάση την οποίαν διενεργήθηκε ο επίμαχος πλειστηριασμός αλλά και των προηγουμένων αυτής, δ) ακυρότητα της ...2011 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης διότι εσφαλμένα αναγράφεται ότι το ως άνω ακίνητο βρίσκεται υπό την μεσεγγύηση του οφειλέτη (ανακόπτοντος-εκκαλούντος, ήδη αναιρεσείοντος), παρότι κάτοχος ήταν ο μισθωτής του ακινήτου, ε) ελάττωμα της ...2012 επαναληπτικής περίληψης της άνω κατασχετήριας έκθεσης λόγω μη ορθής περιγραφής του πλειστηριασθέντος ακινήτου με συνέπεια τον εσφαλμένο υπολογισμό της αξίας του, στ) διενέργεια του πλειστηριασμού κατά κατάχρηση του σχετικού δικαιώματος του επισπεύδοντος παρά τις διαβεβαιώσεις του μέσω του αντιπροσώπου του Π.Γ. περί αναμονής και μη επίσπευσης (μη διενέργειας του πλειστηριασμού) μέχρι την πώληση του ακινήτου και την εξόφληση της οφειλής από το εισπρακτέο τίμημα, καθώς και διότι ο πραγματικός υπερθεματιστής ήταν ο Π.Γ. ενώ ο εμφανιζόμενος ως υπερθεματιστής ήταν δικός του "αχυράνθρωπος", κατά δε την ημέρα του πλειστηριασμού με ενέργειες του Π.Γ. και του επισπεύδοντος απομακρύνθηκαν δολίως και απετράπη η συμμετοχή προσώπων που επρόκειτο να συμμετέχουν με συνέπεια να επιτευχθεί η κατακύρωση του ακινήτου με χαμηλό τίμημα και να ζημιωθεί ο αναιρεσείων. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την 6681/2014 απόφασή του απέρριψε τους ανωτέρω (πρώτο, δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο ) λόγους της ανακοπής ως απαράδεκτους λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεώς τους, τον τρίτο εξ αυτών ως νομικά αβάσιμο και τον έκτο (λόγο) κατά το δεύτερο σκέλος ως αόριστο. Κατ' ουσίαν ερεύνησε και απέρριψε μόνον το πρώτο σκέλος του τελευταίου ως άνω λόγου της ανακοπής (έκτου). Ο αναιρεσείων ανακόπτων άσκησε κατά της παραπάνω αποφάσεως την από 19-12-2014 έφεση. Με τον πρώτο λόγο εφέσεως επανέφερε τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο λόγους ανακοπής του, με τον δεύτερο λόγο της επανέφερε τον πέμπτο λόγο της ανακοπής του, ενώ με τον τέταρτο λόγο αυτής (κατά το δεύτερο σκέλος του) επανέφερε τον έκτο λόγο ανακοπής κατ' αμφότερα τα σκέλη του. Το Εφετείο με την προσβαλλομένη απόφαση απέρριψε την έφεση κατά το σύνολο των λόγων της και επικύρωσε την ανωτέρω κρίση της πρωτόδικης απόφασης.
Με τον τρίτο λόγο αναίρεσης κατά το πρώτο σκέλος του ο αναιρεσείων μέμφεται την προσβαλλόμενη απόφαση ότι υπέπεσε στην πλημμέλεια του αρ.14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, διότι εσφαλμένα το Εφετείο απέρριψε ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας τον αυτοτελή ισχυρισμό που προέβαλε με το δεύτερο σκέλος του έκτου λόγου ανακοπής και επανέφερε με το δεύτερο σκέλος του τέταρτου λόγου έφεσης, κρίνοντας ότι στο δικόγραφο της ανακοπής ο ανακόπτων δεν ανέφερε τους άλλους πλειοδότες που εμφανίστηκαν κατά τον πλειστηριασμό και αν τα πρόσωπα αυτά είχαν πράγματι τη δυνατότητα και ικανότητα να προσφέρουν στον πλειστηριασμό ή να μετάσχουν στον ανταγωνισμό με μεγαλύτερα χρηματικά ποσά αλλά και την πρόθεση να το κάνουν ή αν υπήρξαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι πλειοδότες των οποίων αποτράπηκε η συμμετοχή συνεπεία δόλιων ενεργειών του δανειστή ή του υπερθεματιστή.
Από την ένδικη ανακοπή, (όπως εκτιμάται από το Δικαστήριο), το δικόγραφο της οποίας παραδεκτά επισκοπείται για την έρευνα του προβαλλόμενου ως άνω τρίτου αναιρετικού λόγου προκύπτει ότι ο ανακόπτων (ήδη αναιρεσείων) εκθέτει τα ακόλουθα: "Ο επισπεύδων, εξάδελφός μου πρώτος των καθών είναι κάτοικος Η.Π.Α...από το 2009 είχα αποδεχθεί μεταξύ άλλων δύο συναλλαγματικές ποσού 16.000 ευρώ για τίμημα αγοράς τμήματος οικοπέδου που του ανήκε... Ο πρώτος των καθών πριν δύο έτη μου ζήτησε να τις εξοφλήσω...κάτω από την πίεσή του αποφάσισα είτε να του μεταβιβάσω την ιδιοκτησία μου υπό στοιχείο ... που βρίσκεται στο β' όροφο στην οδό ... που είχα από το 2010 εκμισθώσει στον Κ. Λ., είτε να τη μεταβιβάσω σε τρίτο για να τον εξοφλήσω... Πίεσα τον Π. Γ. να μου καταβάλει το ποσό που μου ώφειλε ως υπόλοιπο τιμήματος από την αγορά της οριζόντιας ιδιοκτησίας υπό στοιχείο ... εκ μέρους της συζύγου του Α. Φ. με το ...2009 πωλητήριο συμβόλαιο το οποίο (ποσό) υπερέβαινε εκείνο που ώφειλα στον ξάδελφό μου...Ο Π. Γ. μου ζήτησε το τηλέφωνο του ξαδέλφου μου στις ΗΠΑ ώστε να προσπαθήσει να τον πείσει να αναμείνει την πώληση της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας διότι...δεν ήταν σε θέση να μου καταβάλει το ποσό των 37.000 ευρώ που μου ώφειλε. Ο πρώτος των καθών πέτυχε την έκδοση της 7366/2011 διαταγής πληρωμής και με βάση απόγραφο εκτελεστό προέβη στην κατάσχεση του ακινήτου μου επί της οδού ... στα Βριλήσσια....Η αξία του εκτιμήθηκε στο ποσό των 121.201 ευρώ και ορίστηκε χρόνος πλειστηριασμού η 11-3-2011...Επικοινώνησα μαζί του και αφού του γνωστοποίησα ότι αναγνωρίζω την απαίτησή του του ζήτησα να με διευκολύνει, ώστε να προβώ στην πώληση του διαμερίσματός μου του Β' ορόφου ...το οποίο είχε κατασχέσει, αξίας άνω των 300.000 ευρώ ώστε να εξοφλήσω αυτόν...Ο επισπεύδων αποδέχθηκε την πρότασή μου...Σε υλοποίηση της υπόσχεσής μου από το Νοέμβριο του 2011 καταχώρισα σειρά αγγελιών στην ειδική έκδοση της εφημερίδας "..." για την πώληση του ακινήτου... Εμφανίστηκαν αρκετοί αγοραστές μεταξύ των οποίων και οι Μ. Γ. και Σ. Κ., τρείς εκ των οποίων επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον και με ένα εξ αυτών συμφώνησα την πώληση αντί τιμήματος 250.000 ευρώ απολύτως μετρητοίς (με λήψη δανείου 150.000 ευρώ που θα εκταμιευόταν εντός 45 ημερών)... Την επικοινωνία μου με τους μεσίτες και τους υπόλοιπους αγοραστές αντιλήφθηκε ο ένοικος του Α' ορόφου της οικοδομής όπου η κατασχεθείσα οριζόντια ιδιοκτησία Π.Γ., ο οποίος είχε αγοράσει στο όνομα της συζύγου του το διαμέρισμα ... της οικοδομής από εμένα αντί 295.000 ευρώ...Ο Π. Γ. όταν αντιλήφθηκε την προσέγγισή μου με τον αγοραστή...προσπάθησε να με πείσει ότι το συμφέρον μου απαιτεί να μην προβώ στην πώληση του ακινήτου μου έναντι 250.000 ευρώ, όταν η αξία του είναι 300.000 ευρώ και μου ζήτησε το τηλέφωνο του επισπεύδοντος εξαδέλφου μουγια να μεσολαβήσει ο ίδιος να μην πωλήσω το διαμέρισμα για απαίτηση 16.000 ευρώ...
Επειδή μάλιστα μου ώφειλε χρήματα μου κατέβαλε σε 2 δόσεις το ποσό των 8.000 ευρώ το οποίο κατέβαλα στο δικηγόρο του επισπεύδοντα...Έκτοτε ο ξαδελφός μου Κ. Π. διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί μου και οι συννενοήσεις μας γίνονταν μέσω του Π. Γ....Ο υποψήφιος αγοραστής Μ. Γ. είχε επικοινωνήσει με τον Π. Γ., ο οποίος εμφανιζόταν να εκπροσωπεί τον επισπεύδοντα και τον είχε διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να εκπλειστηριασθεί το ακίνητο διότι είχε πρόβλημα με τους τίτλους...Οι υποψήφιοι αγοραστές έχοντας λάβει γνώση της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού για τις 21-3-2012 προς επιβεβαίωση της ματαίωσης αυτού λόγω προφορικής συμφωνίας εμού και του επισπεύδοντος Κ. Π., παραμονή του πλειστηριασμού επικοινώνησαν με τον φερόμενο ως εκπρόσωπο του επισπέδοντα Π. Γ. και ζήτησαν έγκυρη πληροφόρηση περί της διενέργειας ή μη του πλειστηριασμού κατά την 21-3-2012 ώστε να γνωρίζουν αν θα προσέλθουν και θα υπερθεματίσουν με το ποσό των 200.000 ευρώ και ο Π. Γ. τους διαβεβαίωσε ρητά ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πλειστηριασμός και τους απέτρεψε από το να εμφανισθούν στον τόπο του πλειστηριασμού. Αυτοί πείσθηκαν από αυτές τις διαβεβαιώσεις του Π. Γ.. Ενώ λοιπόν με διαβεβαίωνε ότι έχει ρυθμίσει με τον επισπεύδοντα το ζήτημα της ματαίωσης του πλειστηριασμού, είχε συννενοηθεί με τον αδελφό του Α. Γ. τρίτο των καθών, να εμφανίσουν κάποιο τρίτο ως δήθεν υπερθεματιστή...Το Μάρτιο του 2012 καθόν χρόνο συζητούσαμε με τον Π. Γ. για την κατάρτιση ενός εγγράφου το οποίο αξίωσε ο αγοραστής σχετικά με τη δέσμευση του Π. Γ. ότι θα συναινέσει υποχρωτικά στην τροποποίηση της συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας ώστε να είναι βέβαιος για την τροποποίηση των τίτλων του ακινήτου, ο Π. Γ. είχε αναθέσει από 9-2-2012, την επομένη δηλαδή του πλειστηριασμού της 8-2-2012 στον αδελφό του Α. Γ. να εμφανίσει έναν Ουκρανό συμφοιτητή και συγκάτοικο στο Λονδίνο του Γ. Γ. (υιού του τρίτου αδελφού, Α. Γ., κατοίκου ... και ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως διερμηνέας) να του χορηγήσει το υπ' αρ....9-2-2012 ειδικό πληρεξούσιο της συμβ/φου υπαλλήλου του πλειστηριασμού με το οποίο του έδινε την εντολή να προσέλθει στον πλειστηριασμό και να υπερθεματίσει ως δήθεν ενδιαφερόμενος...Την επομένη το πρωϊ εμφανίσθηκε ο υπερθεματιστής στην υπάλληλο του πλειστηριασμού και ζήτησε την κατάρτιση του ...9-2-2012 ειδικού πληρεξουσίου από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει ότι γνώριζε την κατάρτιση του με αρ....8-2-2012 νέου προγράμματος και το χρόνο διενέργειας για 6η φορά του πλειστηριασμού στις 21-3-2012. Ο υπερθεματιστής όπως δήλωσε κατά την κατάρτιση του ανωτέρω ειδικού πληρεξουσίου δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και αυτό σημαίνει αυταποδείκτως ότι πρόκειται για αχυράνθρωπο τον οποίον χρησιμοποίησε ο Π. Γ. όπως και τον αδελφό του και εντολοδόχο Α. Γ. τρίτο των καθών για το λόγο ότι ήταν ο ίδιος εντολοδόχος του επισπεύδοντα Κ. Π. και ήθελε να αποτρέψει την απόδειξη ότι στο πρόσωπό του ταυτιζόταν οι ιδιότητες του επισπεύδοντα και υπερθεματιστή. Πρόσθετη απόδειξη ότι ο ουσιαστικός υπερθεματιστής είναι ο Π. Γ. αποτελεί το γεγονός ότι αμέσως μετά την 24-4-2012 όταν μου επιδόθηκε το απόγραφο της υπ'αριθμό .../2012 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου, ο Π. Γ. προέβη θρασύτατα στην αξίωση να εγκαταλείψει ο υιός μου Μ. Τ. τη χρήση του υπογείου μικρού διαμερίσματος και εγώ τη χρήση του δώματος ως αυθαιρέτων κτισμάτων διότι κατά τους ισχυρισμούς του η οικοδομή περιήλθε πλέον ολόκληρη στον ίδιο. Την ίδια μέρα μάλιστα επέδωσε προς τον μισθωτή της οριζόντιας ιδιοκτησίας, Κ. Λ. την από 23-4-2012 εξώδικη γνωστοποίηση με την οποία τον κάλεσε να καταθέσει το μίσθωμα σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό...
Επειδή η συμπεριφορά τόσο του υπερθεματιστή όσο και του επισπεύδοντος είναι τέτοια που προκάλεσε την καταχρηστική διενέργεια του πλειστηριασμού. Ο υπερθεματιστής Η. Π. είναι παρένθετο εικονικό πρόσωπο (αχυράνθρωπος) ο οποίος ενήργησε στην προκειμένη περίπτωση ως δήθεν υπερθεματιστής, ενώ ο πραγματικός υπερθεματιστής είναι ο Π. Γ., ο οποίος και μεθόδευσε την απομάκρυνση όλων των ενδιαφερομένων αγοραστών-υποψηφίων υπερθεματιστών με τη δόλια, παραπλανητική και μεθοδευμένη συμπεριφορά του...
Επειδή προσέτι ο επισπεύδων αποδεδειγμένα προέβη και σε δόλια απομάκρυνση των πλειοδοτών αφού ο πραγματικός υπερθεματιστής ήλεγχε πλήρως τη διαδικασία ενεργών κατ' εντολή του επισπεύδοντα και εμού και εμφανιζόταν από το ένα μέρος να καθυστερεί την υπογραφή του προσυμφώνου με τον αγοραστή Μ. Γ. για να εισπράξει ο επισπεύδων την απαίτησή του και από το άλλο διαβεβαίωσε τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες ότι το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο αφενός έχει πρόβλημα με τους τίτλους του και δεν πρόκειται να το αποκτήσουν ποτέ με αποτέλεσμα να απωλέσουν τα χρήματά τους και αφετέρου ότι ο ίδιος θα εξοφλήσει την απαίτηση του επισπεύδοντα".
Με το περιεχόμενο αυτό ο προεκτεθείς λόγος ανακοπής, με τον οποίον ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι ο πλειστηριασμός ενεργήθηκε κατά κατάχρηση του δικαιώματος του επισπεύδοντος διότι από κοινού με τον Π. Γ. (που ήταν ο πραγματικός υπερθεματιστής και χρησιμοποίησε τον αναδειχθέντα υπερθεματιστή δεύτερο των καθών αλλοδαπό Η. Π. ως "αχυράνθρωπο"), απομάκρυναν δολίως τους υποψήφιους υπερθεματιστές Μ. Γ. και Σ. Κ. οι οποίοι επρόκειτο να συμμετάσχουν στον πλειστηριασμό και απέτρεψαν τη συμμετοχή τους, με σκοπό να κατακυρωθεί το ακίνητο σε χαμηλή τιμή, το οποίο και πέτυχαν με συνέπεια να ζημιωθεί ο ίδιος (ανακόπτων), είναι ορισμένος, αφού αναφέρονται σ' αυτόν (ως άνω λόγο) ρητά τα ονόματα των υποψηφίων υπερθεματιστών Μ. Γ. και Σ. Κ., οι οποίοι επρόκειτο να προσέλθουν και είχαν την δυνατότητα και ικανότητα να προσφέρουν στον πλειστηριασμό, αλλά εμποδίστηκαν εξ αιτίας των δόλιων ενεργειών του αντιπροσώπου του επισπεύδοντος και πραγματικού υπερθεματιστή και εν προκειμένω τρίτου μη διαδίκου Π. Γ.. Επομένως είναι βάσιμος ο τρίτος λόγος αναίρεσης με τον οποίον αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον αρ.14 του άρθρου 559ΚΠολΔ, που συνίσταται στο ότι το Εφετείο παρά το νόμο απέρριψε ως αόριστο τον παραπάνω λόγο της ανακοπής εξ αιτίας της μη αναφοράς των σ' αυτή απαιτούμενων στοιχείων κατά τα προεκτεθέντα στην οικεία μείζονα σκέψη.
Κατόπιν αυτών πρέπει κατά παραδοχή του προαναφερόμενου συναφούς αναιρετικού λόγου, που καθιστά μάταια την εξέταση των λοιπών, οι οποίοι πλήττουν τις αμοιβαίως επικουρικές βάσεις της ανακοπής, κατά τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο που εξέδωσε την αναιρούμενη, αφού είναι δυνατή η σύνθεση από άλλο δικαστή (άρθρο 580 παρ.3 ΚΠολΔ)…” (areiospagos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά