Αναστολή εκτέλεσης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ -ΕΦΚΑ λόγω μηδενικών εισοδημάτων αιτούσης


Απόφαση αρ. 502/2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Αναστολή εκτέλεσης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ -ΕΦΚΑ λόγω μηδενικών εισοδημάτων αιτούσης.
Η αιτούσα ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση των ακόλουθων : α ) η ατομική ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Διευθυντή του Υποκαταστήματος για οφειλή της προς το ΕΦΚΑ συνολικού ύψους 7.372,22 ευρώ, β) ο πίνακας ατομικών οφειλών και γ) των ταμειακών βεβαιώσεων με τις οποίες βεβαιώθηκαν οι ως άνω οφειλές. 
Η κρινόμενη αίτηση ασκείται παραδεκτώς κατά το μέρος που στρέφεται κατά των ταμειακών βεβαιώσεων. Η αιτούσα προβάλλει αφενός μεν ότι η ανακοπή που έχει καταθέσει είναι προδήλως βάσιμη, αφετέρου δε ότι σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης των βεβαιωμένων ταμειακών βεβαιώσεων θα υποστεί ανεπανόρθωτη υλική και ηθική βλάβη. Ειδικότερα, η αιτούσα είναι άνεργη εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ με μοναδικό οικογενειακό εισόδημα την σύνταξη του συζύγου της ύψους 800,00 μηνιαίως.  
Το Δικαστήριο σταθμίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ.202 παρ.  3, περ. β’ του Κ.Δ.Δ, τη βλάβη αυτή προς το δημόσιο συμφέρον και συνεκτιμά ότι δημόσιο συμφέρον δεν συνιστά το ταμειακό απλώς συμφέρον του κα’ ου ν.π.δ.δ. καθώς και ότι, ως εκ του σκοπού, τον οποίον επιτελεί ο θεσμός της προσωρινής δικαστικής προστασίας των άρθρων 200-205 του Κ.Κ.Δ, επιχειρείται μια εξισορρόπηση των συμφερόντων αφενός του καθ’ ου ν.π.δ.δ και αφετέρου του ιδιώτη, δεν αποδεικνύεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες στις ταμειακές ανάγκες του καθ΄ου, από την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων θα είναι τέτοιας κλίμακας – εν όψει και του ύψους του βεβαιωθέντος ποσού-, ώστε να στοιχειοθετείται λόγος δημοσίου συμφέροντος που υπερτερεί της βλάβης της αιτούσας, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το καθού είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. 
Ως εκ τούτου το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει την εκτέλεση των επίδικων πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Β’ ΚΕΑΟ Αθήνας μέχρι την οριστική απόφαση επί της ανακοπής που άσκησε η αιτούσα κατ΄αυτών. (Επιμέλεια: Αγγελική Κωστάρα, Δικηγόρος)

Σχόλια