Η εμφάνιση σήματος σε ιστότοπο δεν συνιστά χρήση από το διαφημιζόμενο όταν αυτός έχει ζητήσει τη διαγραφή της καταχώρισης

Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-179/15 Daimler AG κατά Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. Τα πρώην εξουσιοδιοτημένα συνεργεία Daimler δεν είναι υπεύθυνα για τις καταχωρίσεις οι οποίες, παρά την προσπάθεια που αυτά κατέβαλαν για τη διαγραφή τους, εξακολουθούν να συνδέουν την επωνυμία τους με το σήμα «Mercedes-Benz» στο Διαδίκτυο. Επιπροσθέτως η Daimler δεν μπορεί να απαιτήσει από τα εν λόγω συνεργεία
να αναλάβουν ενέργειες με σκοπό την απάλειψη από το Διαδίκτυο τέτοιων καταχωρίσεων οσάκις αυτές δεν είχαν παραγγελθεί.
Με την απόφασή του, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η δημοσίευση σε δικτυακό τόπο διαφημιστικής καταχωρίσεως η οποία περιέχει αναφορά σε σήμα συνιστά χρήση του εν λόγω σήματος εκ μέρους του διαφημιζόμενου εάν αυτός παρήγγειλε την καταχώριση. Αντιθέτως, η εμφάνιση του σήματος στον οικείο ιστότοπο δεν συνιστά πλέον τέτοια χρήση εκ μέρους τους διαφημιζόμενου, οσάκις αυτός ρητώς απαίτησε από τον διαχειριστή του ιστότοπου στον οποίο είχε παραγγείλει την καταχώριση να τη διαγράψει και ο διαχειριστής δεν δίνει συνέχεια στο εν λόγω αίτημα. Συγκεκριμένα, οι παραλείψεις του διαχειριστή δεν είναι δυνατόν να καταλογιστούν σε διαφημιζόμενο που επιδιώκει ακριβώς να αποτρέψει χρήση του οικείου σήματος χωρίς σχετική άδεια. Στο ίδιο πνεύμα, ο διαφημιζόμενος δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλείψεις των διαχειριστών άλλων δικτυακών τόπων οι οποίοι, χωρίς τη συγκατάθεσή του, αναπαράγουν την καταχώριση για να την εμφανίσουν στον δικό τους ιστότοπο.
Στο μέτρο που αμφότερες οι ανωτέρω διαπιστώσεις ισχύουν ως προς την Együd Garage, η Daimler δεν μπορεί να την υποχρεώσει δικαστικώς να θέσει τέλος στη δημοσίευση στο Διαδίκτυο της επίδικης καταχωρίσεως. Εντούτοις, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι ο δικαιούχος του σήματος μπορεί, αφενός, να αξιώσει από τον διαφημιζόμενο την απόδοση οποιουδήποτε οικονομικού πλεονεκτήματος το οποίο ενδέχεται να του αποφέρουν οι καταχωρίσεις που εξακολουθούν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο και, αφετέρου, να στραφεί κατά των διαχειριστών των δικτυακών τόπων οι οποίοι προσβάλλουν τα δικαιώματα που συνδέονται με το σήμα του.
Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια