Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον πατέρα - Διάταξη απόδοσης των ανήλικων τέκνων από τη μητέρα στον πατέρα


MΠρΓυθείου 22/2019: Ανάθεση αποκλειστικής επιμέλειας στον πατέρα - Διάταξη απόδοσης των ανήλικων τέκνων από τη μητέρα στον πατέρα
«…αποδείχθηκε ότι ο ενάγων επιδεικνύει εξαιρετική συμπεριφορά φροντίδας, στοργής και αγάπης απέναντι στα τέκνα του, μεριμνώντας τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική τους υγεία (ήδη ζητεί συμβουλευτική υποστήριξη για τη μεγαλύτερη θυγατέρα του, ………, ώστε να διαχειριστεί το χωρισμό των γονέων της, όπως προκύπτει από την προσκομισθείσα
ψυχολογική έκθεση της ψυχολόγου-παιδοψυχολόγου,………..), την κοινωνικοποίηση και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, στην ανατροφή δε των ως άνω τέκνων του έχει την συμπαράσταση τόσο των γονέων του, όσο και της μητέρας της εναγομένης, με την οποία διατηρεί άριστες οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις. Τα ως άνω ανήλικα τέκνα έχουν αναπτύξει ιδιαίτερο ψυχικό και συναισθηματικό δεσμό με αυτόν, η σταθερότητα δε αυτή του περιβάλλοντος στο οποίο μεγαλώνουν και η ασφάλεια που τους παρέχει ο πατέρας τους με τη συνέπεια και τη σταθερότητα της συμπεριφοράς του, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την υγιή κοινωνική και ψυχολογική τους ανάπτυξη. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι αφ' ης στιγμής ανατέθηκε προσωρινά (με την ως άνω υπ' αριθμ. ./2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου) η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων στον ενάγοντα, έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο η εικόνα τους όσο και η συμπεριφορά τους (βλ. την υπ' αριθμ. …../2018 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος ….συζ. ……). 
Σύμφωνα με τ' ανωτέρω, ο ενάγων-πατέρας των ανηλίκων κρίνεται ως ο καταλληλότερος εκ των δύο γονέων για την ανατροφή, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση τους, συμπέρασμα στο  οποίο το Δικαστήριο ήχθη, ερευνώντας τις, ειδικές λόγω της παιδικής τους ηλικίας, ανάγκες, προβαίνοντας δε παραλλήλως και σε στάθμιση των αρνητικών συνεπειών που θα έχει τυχόν ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στη μητέρα τους - εναγομένης, η οποία έχει επιδείξει συμπεριφορές που μαρτυρούν τουλάχιστον πλημμελή άσκηση της γονικής μέριμνας εκ μέρους της, δεδομένου ότι αδιαφορεί πλήρως για την υγιεινή τους, την φροντισμένη εικόνα τους, τη σωματική και ψυχολογική τους υγεία, τη διατροφή τους, ενώ τα χειραγωγεί και τα εκφοβίζει μέσω απειλών (π.χ. ότι θα τα μαχαιρώσει το άτομο με το οποίο συζεί, σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας της, …….), αλλά και διά της βίας, (χαρακτηριστικά η μητέρα της εναγομένης, ……… καταθέτει ότι τα ντύνει επανειλημμένως με παντελόνια και μακρυμάνικα ρούχα ακόμη και εν μέσω θέρους για να μην φαίνονται οι μελανιές στα σώματα τους), υποβάλλοντας τα σε τιμωρίες για ασήμαντους λόγους, λαμβάνοντας ανεπίτρεπτα σωφρονιστικά μέτρα, όχι παιδαγωγικά αναγκαία που θίγουν την αξιοπρέπεια τους, κατά παράβαση του άρθρου 1518 παρ. 2 ΑΚ (π.χ. όταν τη διακόπτουν από την ενασχόληση της με την αναζήτηση ιστοσελίδων του διαδικτύου), διαμένει δε με τρίτο πρόσωπο, με τον οποίο δεν διστάζει να συνευρίσκεται ερωτικώς ενώπιον των ανωτέρω τέκνων της, ακόμη δε και να τα διώχνει από το σπίτι και να τα αφήνει να περιμένουν μόνα τους εξώθεν της οικίας τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνευρέσεις της με το ως άνω άτομο, όπως τ' ανωτέρω προκύπτουν από την ενώπιον του Δικαστηρίου κατάθεση της μητέρας της εναγομένης, …….., που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, η οποία γνωρίζει εξ ιδίας αντιλήψεως όσα κατέθεσε για την αξιοπιστία της δε το Δικαστήριο δεν έχει κανένα λόγο να αμφιβάλει. 
Ως εκ τούτων, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η εναγομένη δεν ανταπεξέρχεται επαρκώς στα μητρικά της καθήκοντα, δεν προσπαθεί να αναπτύξει εποικοδομητικά και με υγιή τρόπο την προσωπικότητα τους, δεν παρέχει στα ανήλικα τέκνα της το απαιτούμενο οικογενειακό περιβάλλον για την ψυχική τους ισορροπία, την ολοκληρωμένη και υγιή ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη, ούτε μπορεί να εξασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες για την προσαρμογή τους στις νέες περιστάσεις, που δημιουργήθηκαν λόγω της διάστασης της με τον πατέρα τους. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω και με αποκλειστικό γνώμονα το πραγματικό συμφέρον των ανήλικων τέκνων των διαδίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας αυτών πρέπει να ανατεθεί οριστικά στον ενάγοντα - πατέρα τους, ο οποίος θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα πρόσθετα αυτά καθήκοντα και μεριμνά πραγματικά με ενδιαφέρον και στοργή για την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, έχει δε όλα τα απαιτούμενα προσόντα να επωμισθεί το λειτουργικό αυτό καθήκον και να ανταποκριθεί επάρκεια σε αυτό, όπως πράττει μέχρι σήμερα, γενομένης δεκτής της υπό κρίση αγωγής και ουσιαστικά βάσιμης ενώ πρέπει, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 613 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 950 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 Ν. 4335/2015 [(ΦΕΚ Α’ 87/23-7-2015), με έναρξη ισχύος στις 1-1-2016 (άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ, 4 Ν. 4335/2015), ως εκ του χρόνου κατάθεσης της ένδικης αγωγής στις 02.06.2017, ήτοι μετά τις 1-1-2016, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 1 άρθρου ένατου παρ. 3 Ν. 4335/2012], να διαταχθεί αυτεπαγγέλτως η εναγομένη-μητέρα να αποδώσει τα ανωτέρω ανήλικα τέκνα, …..και ……., στον ενάγοντα-πατέρα τους, με την απαγγελία σε βάρος της χρηματικής ποινής ποσού χιλίων (1.000,00) ευρώ υπέρ της του ενάγοντος και προσωπικής κράτησης διάρκειας τριάντα (30) ημερών σε περίπτωση μη εκτέλεσης της διάταξης αυτής. 
Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της υφιστάμενης ακόμη συζυγικής τους σχέσης (άρθρο 179 ΚΠολΔ), 
Τέλος, πρέπει, συμφώνως και με το άρθρο 38 ΚΠΔ (σχετ. και Βαθρακοκοίλη, ό.π., τ. Β', σελ. 984, αρ. 9), με την επιμέλεια της Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου, να διαταχθεί η διαβίβαση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου επικυρωμένων υπηρεσιακών φωτοαντιγράφων της παρούσας απόφασης μετά των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς και εγγράφων εκ της προκείμενης δικογραφίας, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες του, και ειδικότερα για τη σχετική διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών κατά παντός υπευθύνου για οιανδήποτε, ήθελε κριθεί αρμοδίως, αξιόποινη πράξη
Ολόκληρη η απόφαση στο dsanet.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά