Δημόσιοι κατήγοροι: Δεν είναι Εισαγγελείς και δεν δικαιούνται τις αποδοχές των δικαστών (ΣτΕ)

Το μισθό των δικαστών αξίωσε πολιτική υπάλληλος που άσκησε καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου στο Πταισματοδικείο, υποστηρίζοντας ότι τα καθήκοντα αυτά είναι παραπλήσια με αυτά των δικαστικών/ εισαγγελικών λειτουργών και των νομικών συμβούλων του Κράτους. Η αγωγή απορρίφθηκε πρωτόδικα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, αλλά και εν συνεχεία από το Διοικητικό Εφετείο και εν τέλει το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που άσκησε η υπάλληλος ως αβάσιμη θεωρώντας ότι η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας είναι νομίμως αιτιολογημένη.
Σύμφωνα με την απόφαση 751/2016 ΣτΕ «η αναιρεσείουσα, πολιτική υπάλληλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2001 – 30/11/2006 ασκούσε καθήκοντα δημόσιου κατηγόρου στο Πταισματοδικείο....Με την αγωγή της ζήτησε να της καταβληθούν αποδοχές δικαστικού λειτουργού με βαθμό πρωτοδίκη, ισχυριζόμενη ότι ασκεί καθήκοντα παραπλήσια με αυτά των δικαστών, άλλως αποδοχές μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προσδιόρισε δε τη διαφορά για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στις 71.213,16 ευρώ. 
Πρωτοδίκως η αγωγή της απορρίφθηκε με την 1215/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου..., με την αιτιολογία ότι η αναιρεσείουσα δεν ανήκει στον κύκλο των αναφερομένων στα άρθρα 88 παρ. 1 και 100 Α του Συντάγματος προσώπων ούτε εξομοιούται προς αυτά και συνεπώς, δεν δικαιούται για το διάστημα για το οποίο απασχολήθηκε ως δημόσιος κατήγορος, τις αποδοχές που λαμβάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
Έφεση κατά της ανωτέρω αποφάσεως απορρίφθηκε, επίσης, με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, με την ίδια αιτιολογία. Ειδικότερα, το δικάσαν εφετείο έκρινε ότι, το μισθολόγιο των Δικαστικών Λειτουργών αφορά αποκλειστικά και μόνο τους κατά την παρ. 1 του άρθρου 88 του Συντάγματος Δικαστικούς Λειτουργούς, δηλαδή εκείνους που διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με Νόμο που ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία της επιλογής τους (κατόπιν εξετάσεων) και είναι ισόβιοι, οι οποίοι και αποτελούν το δικαστικό προσωπικό των κατά το Σύνταγμα οργανωμένων Δικαστηρίων και όχι άλλες κατηγορίες προσώπων, όπως είναι οι δημόσιοι κατήγοροι. Έκρινε, επίσης, το Εφετείο ότι οι δημόσιοι κατήγοροι, όπως η αναιρεσείουσα, δεν είναι Εισαγγελικοί Λειτουργοί αλλά αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ή πολιτικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού -Οικονομικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και ότι συνεπώς, εφόσον δεν ανήκουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 88 παρ. 1 και 100 Α του Συντάγματος, δεν δικαιούνται τις αποδοχές που λαμβάνουν οι Δικαστικοί Λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». (δημοσίευση απόφασης: Νomos)

Σχόλια