Διαταγή πληρωμής: Αρμοδιότητα - Απόλυση ιατρών (Νομολογία ΔΕφΑθ)

Δ.Εφ.Αθ. 1/2016 Διαταγή πληρωμής. Αρμοδιότητα: Εφόσον η έδρα του αντισυμβαλλόμενου φορέα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου Αττικής, αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 272Β του ΚΔΔ, είναι το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς. Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στις επίμαχες διοικητικές συμβάσεις για την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Αυτό γιατί οι διατάξεις του άρθρου 8 του ισχύοντος Συντάγματος που καθιερώνουν την
αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή, όπως έχουν εξειδικευθεί στις οικείες δικονομικές διατάξεις (άρθρα 272 Β, 9 και 10 του ΚΔΔ), είναι, κατά τη φύση τους, διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και δεν μπορεί να αποκλειστεί η εφαρμογή τους με συμφωνία των διαδίκων. Συνεπώς, ως δημόσιας τάξης διατάξεις δεν μπορούν να παρακαμφθούν ή τροποποιηθούν από συμβατικές διατάξεις.
Δ.Εφ.Αθ. 197/2016 (ακυρωτικός σχηματισμός) Αυτοδίκαιη κατάργηση θέσεων και απόλυση ιατρών: Οι διατάξεις της παρ. ΙΖ υποπαρ. ΙΖ1 άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, που αφορούν στην αυτοδίκαιη κατάργηση θέσεων και την απόλυση ιατρών που τις κατείχαν με συνέπεια την αιφνίδια απομείωση αντίστοιχα των οργανικών θέσεων που προβλέφθηκαν στους οικείους οργανισμούς των νοσοκομείων, σύμφωνα με την Υ4α/οικ81270/2013 (ΦΕΚ 2176 τ΄β) ΚΥΑ, αντίκεινται στο συνταγματικό πλαίσιο που θεσπίζεται με τα άρθρα 21παρ. 3 και 5 παρ. 5 και από το οποίο απορρέει η υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει υψηλού επιπέδου, πλήρη, διαρκή και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες και είναι ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. (defeteio-ath.gr)

Σχόλια