Αναρτήσεις

Αξιοποίηση ακινήτου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013 (ΝΣΚ)

Νόμιμη η Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ΑΕ πριν την τελεσιδικία τους

Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Εφαρμογή ή μη του Ν. 4182/2013 σε εκκρεμείς υποθέσεις

Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου από τις συνταξιοδοτικές παροχές κληρονόμων δανειολήπτη (ΝΣΚ)

Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης δανειστών επί αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ, αν ασκηθεί ανακοπή κατά του κύρους του πλειστηριασμού (ΝΣΚ)

Υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του Νομ.Συμβουλίου του Κράτους

Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αναλάβει πριν λάβει άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου

Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου (γνωμοδότηση)

Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

Αρμοδιότητα έκδοσης Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) σε περίπτωση ακύρωσης, με δικαστική απόφαση, ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

Δέσμευση της Διοίκησης από τη Νομολογία - Ανάκληση Διοικητικών Πράξεων (Γνωμοδότηση)

Επιστροφή κατασχεθέντος ποσού τραπεζικού λογαριασμού μετά το θάνατο του υπόχρεου (Γνωμοδότηση)

Κατάσχεση κατά τον ΚΕΔΕ εις χείρας τρίτου. Δεν επιστρέφεται το κατασχεθέν ποσό στην τράπεζα σε περίπτωση που αυτή προβεί σε εκπρόθεσμη αρνητική δήλωση κατ' επίκληση πλάνης

Υποχρέωση και τρόπος συμμόρφωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με άρση επικινδυνότητας οικοδομής (NΣΚ)

Έννοια εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, κατά την έννοια των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015

Χορήγηση αντιγράφων από φάκελο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα (Γνωμοδότηση)

Μη νόμιμη η παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου, από τις μεταβιβασθείσες, στην οικογένεια αποβιώσαντος δανειολήπτη, συνταξιοδοτικές παροχές

Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε σχέση με τη βεβαίωση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά