Αξιοποίηση ακινήτου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013 (ΝΣΚ)

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αρ.γνωμοδότησης 36/2024: Αξιοποίηση ακινήτου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013.

Περίληψη ερωτήματος: Μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Εφετείο, με την οποία διαπιστώθηκε, ότι η επιθυμία του διαθέτη για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου του ακινήτου το οποίο κατέλειπε, θα μπορούσε να εκπληρωθεί πληρέστερα με την ανοικοδόμηση του ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής, η ερωτώσα Ακαδημία Αθηνών διαπίστωσε, ότι ο τρόπος αυτός αξιοποίησης του ακινήτου κατέστη ανέφικτος . Ερωτάται, εάν η Ακαδημία είναι υποχρεωμένη να καταφύγει εκ νέου στο ίδιο δικαστήριο για να ζητήσει την έκδοση νέας δικαστικής απόφασης, με την οποία θα της επιτραπεί να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ακίνητο με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που όρισε η προηγούμενη δικαστική απόφαση, ο οποίος όμως είναι απολύτως σύμφωνος με αυτόν που περιέγραψε ο διαθέτης στη διαθήκη του (εκμίσθωση του ακινήτου ), ή τούτο δεν είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013. 

Στο πιο πάνω ερώτημα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Ε’) γνωμοδότησε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013, η Ακαδημία Αθηνών μπορεί να προχωρήσει στην εκμίσθωση του ακινήτου, χωρίς την έκδοση νέας δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, εφόσον το όργανο διοίκησης της περιουσίας, με απόφασή του που κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή εντός τριάντα ημερών, διαπιστώσει ότι ο τρόπος αξιοποίησης που καθόρισε η με αριθμό 9116/2002 απόφαση του δικαστηρίου τούτου απεδείχθη ανέφικτος.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά