Αναρτήσεις

Αξιοποίηση ακινήτου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013 (ΝΣΚ)

ΣτΕ: Μη νόμιμη η ανάθεση καθηκόντων υποθηκοφύλακα σε ειρηνοδίκες

Νόμιμη η Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν τη λύση και εκκαθάριση ΑΕ πριν την τελεσιδικία τους

Αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου. Εφαρμογή ή μη του Ν. 4182/2013 σε εκκρεμείς υποθέσεις

Θρησκευτικές σφαγές στο ισχύον ελληνικό δίκαιο: Νόμιμες χωρίς αναισθησία των ζώων σύμφωνα με Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Γνωμοδότηση για την εφαρμογή ποινικών διατάξεων του Ν.4443/2016 για την κατάχρηση αγοράς

Παρακράτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου από τις συνταξιοδοτικές παροχές κληρονόμων δανειολήπτη (ΝΣΚ)

Εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης δανειστών επί αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ, αν ασκηθεί ανακοπή κατά του κύρους του πλειστηριασμού (ΝΣΚ)

Ένωση Δικαστών: Να τροποποιηθεί άμεσα η διάταξη που αναθέτει καθήκοντα υποθηκοφύλακα σε δικαστικούς λειτουργούς

Υποχρέωση της Διοίκησης να χορηγήσει στον αιτούντα πολίτη επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου απόφασης του Πρωθυπουργού και Αν.Υπουργού Οικονομικών

Δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρων πτυχιούχων νομικής αλλοδαπών πανεπιστημίων,παρά το ότι οι αιτήσεις αναγνώρισης του πτυχίου τους εκκρεμούσαν

Πρόσφατες Γνωμοδοτήσεις του Νομ.Συμβουλίου του Κράτους

Ανεπίτρεπτη η φωτογράφηση κτηματικών τόμων στο κτηματολόγιο σύμφωνα με Γνωμοδότηση της ΕισΑΠ

Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αναλάβει πριν λάβει άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου

Ηλεκτρονικό Εισιτήριο: Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επιστροφή δικαστικού ενσήμου που καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Χρόνος έναρξης της παραγραφής

Χρηματοδότηση κομμάτων μέσω επώνυμων δωρεών (Γνωμοδότηση)

Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου (γνωμοδότηση)

Παραβίαση εργατικής νομοθεσίας - Διαδικασία βεβαίωσης του επιβληθέντος σχετικού προστίμου, από τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ

Αρμοδιότητα έκδοσης Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) σε περίπτωση ακύρωσης, με δικαστική απόφαση, ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά