Αρμοδιότητα έκδοσης Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) σε περίπτωση ακύρωσης, με δικαστική απόφαση, ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Στο ερώτημα ποια είναι η αρμόδια αρχή να εκδώσει το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) που προβλέπεται από το πδ 16/1989,  λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο σε περίπτωση που δυνάμει πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ακυρώνεται πράξη ταμειακής βεβαίωσης αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) η οποία εκδόθηκε επί τη βάσει χρηματικού καταλόγου και πράξης καταλογισμού
ελεγκτικής αρχής (εν προκειμένω του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας), γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ αρ. 282/2016 Γνωμοδότηση, στην περίπτωση που με δικαστική απόφαση ακυρώνεται πράξη ταμειακής βεβαίωσης αρμοδίας ΔΟΥ, η οποία είχε εκδοθεί επί τη βάσει χρηματικού καταλόγου και πράξης καταλογισμού ελεγκτικής αρχής (εν προκειμένω του ΣΕΥΥΠ), επειδή θεωρήθηκε ότι δεν υφίσταται ενεργός νόμιμος τίτλος, λόγω μη κοινοποίησης της καταλογιστικής πράξης, αρμόδια να εκδώσει το ΑΦΕΚ είναι η Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει βεβαιωθεί το σχετικό έσοδο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πράξης τροποποιητικής του καταλογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί από το ΣΕΥΥΠ (το οποίο οφείλει να επαναβεβαιώσει την καταλογισθείσα απαίτηση, κοινοποιώντας την καταλογιστική πράξη, πριν προχωρήσει στην σύνταξη νέου χρηματικού καταλόγου) η ανάκληση του προηγούμενου – ελαττωματικού - χρηματικού καταλόγου, με βάση τον οποίο είχε διενεργηθεί η ακυρωθείσα ταμειακή βεβαίωση. Δείτε το κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια