Δικαίωμα εργαζόμενης μητέρας να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα προϊσταμένης, που είχε αναλάβει πριν λάβει άδεια μητρότητας και ανατροφής τέκνου

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτος γνωμοδότησε στο ερώτημα, εάν σε περίπτωση που κατά την απουσία λόγω αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, στην οποία είχαν ανατεθεί, με
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθήκοντα Προϊσταμένης σε δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη, τα καθήκοντα αυτά ανατέθηκαν, με νεότερη υπουργική απόφαση, σε συνάδελφό της κλάδου ΔΕ, νομίμως (κατ' εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4369/2016) εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα αυτά η τελευταία, ακόμη και μετά την επάνοδο της πρώτης στην υπηρεσία (13.2.2015), ή συντρέχει περίπτωση αντικατάστασής της από την μητέρα εργαζόμενη κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 3896/2010.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το ΝΣΚ (Τμήμα Γ’) γνωμοδότησε (αρ. 5/2017) ότι η εν λόγω υπάλληλος, δικαιούται να αναλάβει τα ίδια καθήκοντα στην ίδια δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 3896/2010. Δεν υφίσταται σύγκρουση ανάμεσα στο άρθρο 16 του ν. 3896/2010 και το άρθρο 30 του ν. 4369/2016, διότι ρυθμίζουν διαφορετικές καταστάσεις. Μάλιστα, κατά την ειδικότερη γνώμη τριών Νομικών Συμβούλων, στη σχετική διοικητική πράξη πρέπει να δοθεί αναδρομική ισχύς από την ημερομηνία επανόδου της εργαζομένης μητέρας στην υπηρεσία, διότι έτσι προστατεύεται πλήρως η μητρότητα, όπως προκύπτει από την ερμηνευόμενη κοινοτική οδηγία και τη σχετική συνταγματική επιταγή. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια