Χρηματοδότηση κομμάτων μέσω επώνυμων δωρεών (Γνωμοδότηση)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε επί ερωτήµατος που υπέβαλε στην Αρχή ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε νοµοθετική πρωτοβουλία την οποία προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο από
κοινού µε το συναρµόδιο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας & Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σχετικά µε την ιδιωτική χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση (7/2016) η χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων µέσω επώνυµων δωρεών, σε αντίθεση με αυτή μέσω ανωνύμων δωρεών, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδοµένων και άρα η Αρχή είναι αρµόδια να επιληφθεί του ζητήµατος, στο µέτρο που η καταχώριση της ονοµαστικής χρηµατικής δωρεάς συνιστά επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Όπως αναφέρεται στη Γνωμοδότηση, ενόψει των συνταγµατικών διατάξεων, βάσει των οποίων προστατεύεται τόσο το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων όσο και η ελευθερία συµµετοχής σε πολιτικά κόµµατα και θεσπίζεται η διαφάνεια όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων, και δεδοµένου ότι η στάθµιση των συνταγµατικών αξιών και η συγκεκριµενοποίηση του Συντάγµατος υπάγεται καταρχήν στην ρυθµιστική αρµοδιότητα του δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένου κοινού νοµοθέτη, η απόλυτη κατάργηση της δυνατότητας χρηµατοδότησης των πολιτικών κοµµάτων µέσω ανωνύµων δωρεών είναι σύµφωνη µε το Σύνταγµα και δεν προσβάλλει το δικαίωµα προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των φυσικών προσώπων/δωρητών, εφόσον α) ο περιορισµός στο ως άνω δικαίωµα εξυπηρετεί έναν συνταγµατικά προβλεπόµενο σκοπό (άρθρο 29 παρ. 2 του Σ), β) προβλέπεται σε ρητή διάταξη τυπικού νόµου (ν.3023/2002) και γ) τηρείται η αρχή της αναλογικότητας κατά την υποκείµενη σε οριακό δικαστικό έλεγχο κρίση του νοµοθέτη.
Στο πλαίσιο της ως άνω στάθµισης, ο κοινός νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να καθιερώσει την ανωνυµία για τη δωρεά µικρών ποσών, δεδοµένου µάλιστα ότι υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθεί ο δωρητής µε κάποιο πολιτικό κόµµα. Περαιτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρ. 6 του ν. 2472/1997, να γνωστοποιήσει στην Αρχή το αρχείο που 7 δηµιουργείται, εφόσον πρόκειται για αρχείο δωρητών και όχι αρχείο µελών των πολιτικών κοµµάτων, οπότε θα ενέπιπτε στις περιπτώσεις απαλλαγής υποχρέωσης γνωστοποίησης και λήψης αδείας της περίπτωσης γ’ του άρθρου 7Α του ν. 2472/97. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια