Αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου (γνωμοδότηση)

Στο ερώτημα εάν είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης εκ μέρους εργαζομένου στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά το χρόνο που εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική δίωξη
και έχει ήδη εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική ποινική απόφαση, γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με την υπ αρ.281/2016 Γνωμοδότηση, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει και επιδίδει στην υπάλληλο διαπιστωτική πράξη για αυτοδίκαιη έκπτωση αυτής από την υπηρεσία, με ημερομηνία εκείνη της αυτοδίκαιης έκπτωσης, κατά την οποία η ποινική απόφαση κατέστη αμετάκλητη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 410/1988 και επιπλέον επειδή η υποβληθείσα από την υπάλληλο δήλωση παραιτήσεως δεν παρήγαγε οποιαδήποτε έννομη συνέπεια, εφόσον η καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου για το αδίκημα της απάτης είχε γίνει αμετάκλητη πριν την υποβολή της παραίτησης και επομένως δεν υπήρχε πλέον ενεργή σύμβαση εργασίας. Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια