Θρησκευτικές σφαγές στο ισχύον ελληνικό δίκαιο: Νόμιμες χωρίς αναισθησία των ζώων σύμφωνα με Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε επί του ερωτήματος αν είναι δυνατή η τέλεση θρησκευτικών σφαγών χωρίς αναισθησία στο ισχύον ελληνικό δίκαιο που τέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 92/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (πλειοψ.), η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1197/1981 που ορίζει την απαγόρευση της χωρίς αναισθητοποίηση θανάτωσης θηλαστικών στα σφαγεία, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής, ως αυστηρότερη εθνική διάταξη, κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Καν. 1099/2009, στην ειδική περίπτωση της θρησκευτικής σφαγής που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 αυτού, σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από τον κανόνα της αναισθητοποίησης τα ζώα που υποβάλλονται σε ιδιαίτερες μεθόδους σφαγής που προβλέπονται από λατρευτικούς τύπους, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο και ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 15 του αυτού κανονισμού για τις εργασίες χειρισμού και ακινητοποίησης των ζώων στο σφαγείο, δεδομένου ότι η διάταξη του Κανονισμού τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και την ισορροπία μεταξύ του άρθρου 13 της ΣΛΕΕ για τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων και του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ, καθώς και του άρθρου 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την ελεύθερη εκδήλωση του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων του ατόμου σχετικά με τη λατρεία, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές. 
Το ΣΤ'Τμήμα του ΝΣΚ επομένως γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι στο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι είναι δυνατή η τέλεση θρησκευτικών σφαγών χωρίς αναισθησία στο ισχύον ελληνικό δίκαιο.
Κατά τη γνώμη ωστόσο της μειοψηφίας, δεν είναι δυνατή η τέλεση θρησκευτικών σφαγών χωρίς αναισθησία στην ελληνική έννομη τάξη.
Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια